Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/134/13 Rady Gminy Janów

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz..885) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. § 1.Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę217 626 ,w tym:

1) na zadania bieżące - 147 394 zł,

2) na zadania majątkowe - 70 232 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę353 363 zł, w tym :

1) na zadania bieżące -173 150 zł,

2) na zadania majątkowe - 180 213 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę135 737 zł, w tym:

1) na zadania bieżące- 3 133 zł,

2) na zadania majątkowe - 132 604 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2013 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy -14 052 990 złtego:

- bieżące w wysokości - 12 674 472 zł

- majątkowe w wysokości - 1 378 518 zł

2) plan wydatków budżetu gminy -12 650 171, z tego:

- bieżące w wysokości - 11 685 122 zł

- majątkowe w wysokości - 965 049 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 402 819 przeznacza się na:

1) spłatę kredytów długoterminowych w wysokosci 532 860 zł

2) spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - 869 959 zł.

§ 5. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2013 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/134/13
Rady Gminy Janów
z dnia 5 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/134/13
Rady Gminy Janów
z dnia 5 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/134/13
Rady Gminy Janów
z dnia 5 września 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/134/13
Rady Gminy Janów
z dnia 5 września 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

600

60014

Powiat Sokólski

267 609

720

72095

Urząd Marszałkowski

14 834

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

213 342

921

92116

Biblioteka w Janowie

81 172

Razem

294 514

282 443

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Razem

294 514

0

282 443

WYJAŚNIENIE

1. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego-dotacja na wspólną inwestycję przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Trofimówka - wkład Gminy Janów - 267 609 zł

2. Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego-dotacja na współudział w zadaniu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa"- 14 834 zł

3. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i

Biblioteki -na bieżącą działalność - 294 514 zł.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/134/13
Rady Gminy Janów
z dnia 5 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA2013 ROK

Dochody:

1. Pismo z PUW w sprawie zwiększenia dotacji na dożywianie - FB-II.3111.312.2013.

2. .Pismo z PUW w sprawie zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne -FB-II.3111.324.2013.MA

3. Pismo z PUW - środki z rezerwy celowej budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

4. Pismo z PUW FB-II.3111.342.2013.BB -dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

5. Zwiększenie dochodów z tytułu czynszów za obwody łowieckie

6. Zwiększenie dochodów za zajęcie pasa drogowego

7. Wprowadzono dochody jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę świetlicy wiejskiej w Rudawce. Wysokość dotacji dotyczy całości inwestycji , a więc także wydatków poniesionych w roku ubiegłym dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej.

8. Zwiększono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej

9. Zwiększono dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych

10. Zwiększono dochody z tytułu opłaty za ścieki

Wydatki:

1. Zwiększenie wydatków na świadczenia pielęgnacyjne

2. Zwiększenie wydatków na dożywianie

3. Zwiększono wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych

4. Zwiększono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego

5. Zwiększono wydatki na utrzymanie dróg gminnych

6. Zwiększono wydatki na wypłate stypendium socjalne dla uczniów - jako wkład budżetu gminy 7. Wpwowadzono po stronie wydatków środki na "Wyprawkę szkolną"

8. Wprowadzono do budżetu środki na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce - 2 000 zł

9. Zwiększenie wydatków na dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólną inwestycję drogową - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330B w m. Trofimówka"- 47 609 zł. Środki na ten cel zostały przeniesione z inwestycji gminnej - "Przebudowa drogi gminnej Podłubianka - Kwasówka- Łubianka"

10. Zwiększono środki na inwetycję budowy garażu na autobusy szkolne

11. Wprowadzono środki Urzędu Marszałkowskiego dotyczące inwestycji "Przebudowy świetlicy wiejskiej w Rudawce.", zmniejszono tym samym wkład własny budżetu gminy. Inwestycja jest prowadzona od 2012 roku, dlatego część wydatków dotyczących projektu i kosztorysu zostały poniesione w roku ubiegłym. W związku z tym wysokosć dotacji po stronie wydatków wprowadzono w kwocie dotyczącej robót budowlanych finansowanych środkami z dotacji w 2013 roku.

12. Wprowdzono wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Gminy.

13. Przesunięcia między paragrafami w dziale Pomoc Społeczna.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe