Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/246/13 Rady Gminy Narew

z dnia 6 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 290 poz. 1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów 14 473 166 z tego:

- bieżące w wysokości 13 132 539 zł,

- majątkowe w wysokości 1 340 627 zł;

2) po stronie wydatków - 14 421 103 z tego:

- bieżące w wysokości 12 557 332 zł,

- majątkowe w wysokości 1 863 771 zł.

3) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 52 063 przeznaczona jest na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 4. Z mienia się:

- Zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/246/13
Rady Gminy Narew
z dnia 6 września 2013 r.

Zmiany w dochodach

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

dochody
związane z
realizacją
zadań z
zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t.
innymi
ustawami

Środki na realiz.
zad. z
udz. śr. art. 5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

dochody
majątkowe

010

Rolnictwo i łowiectwo

50 000

562 437

-562 437

-512 437

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

562 437

-562 437

-562 437

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorzadów województw pozyskane z innych źródeł

171 000

-171 000

-171 000

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorzadów województw pozyskane z innych źródeł

391 437

-391 437

-391 437

01095

Pozostała działalność

50 000

50 000

0770

Wpłaty z tytułu odpłatengo nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000

50 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

25 087

25 087

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25 087

25 087

0770

Wpłaty z tytułu odpłatengo nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

25 087

25 087

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

39 405

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

39 405

0310

Podatek od nieruchomości

10 000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

29 405

852

Pomoc społeczna

7 564

85216

Zasiłki stałe

5 365

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 365

85295

Pozostała działalność:

2 199

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 199

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 111

2 111

85395

Pozostała działalność:

2 111

2 111

2009

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich.

2 111

2 111

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 000

0830

Wpływy z usług

10 000

Ogółem

134 167

562 437

-560 326

-487 350


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/246/13
Rady Gminy Narew
z dnia 6 września 2013 r.

Zmiany w wydatkach

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

Wydatki
związane
z realizacją
zadań
z zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t. innymi
ustawami

Środki na
finans. wyd.
na realiz.
zad. z udz. śr. art.5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

wydatki
majątkowe

010

Rolnictwo i łowiectwo

4 500

590 298

-590 298

585 798

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

4 500

590 298

-590 298

585 798

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 500

4 500

6057

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

391 437

-391 437

-391 437

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

198 861

-198 861

-198 861

600

Transport i łączność

166 234

166 234

60016

Drogi publiczne gminne:

302

302

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

302

302

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

165 932

165 932

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

165 932

165 932

750

Administracja publiczna

5 500

5 500

75011

Urzędy Wojewódzkie:

4 500

4 500

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

800

-800

4170

wynagrodzenia bezosobowe

4 500

4 500

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3 000

-3 000

4300

zakup usług pozostałych

500

-500

4430

różne opłaty i składki

200

-200

75095

Pozostała działalność:

1 000

1 000

4300

zakup usług pozostałych

1 000

4610

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000

801

Oświata i wychowanie

610

80104

Przedszkola

610

4330

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

610

852

Pomoc społeczna

7 564

85216

Zasiłki stałe

5 365

3110

świadczenia społeczne

5 365

85295

Pozostała działalność:

2 199

3110

świadczenia społeczne

2 199

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

8 104

85415

Pomoc materialna dla uczniów

8 104

3110

świadczenia społeczne

8 104

Ogółem

192 512

595 798

-590 298

-419 564


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/246/13
Rady Gminy Narew
z dnia 6 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Lata realizacji

Ogólna wartość zadania

Planowane wydatki

Rok
2014

rok 2013
(9 -12)

z tego źródła finansowania

dochody
własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

010

01010

6050

Wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Narwi

2013

19 500

19 500

19 500

2

010

01010

6057
6059

Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Narew

2013-2014

1 603 828

1 505 475

3

600

60016

6050

Wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu przebudowy ulicy Ogrodowej we wsi Narew

2013

7 302

7 302

7 302

4

700

70095

6050

Dokumentacja i wydatki inwestycyjne na przebudowę pionu kominowego oraz dachu w budynku garażowym we wsi Narew

2013

30 000

30 000

30 000

5

720

72095

6067
6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część inwestycyjna

2013

168 953

168 953

25 443

143 510

6

801

80195

6050

Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku szkolnego poprzez wymianę stolarki okiennej

2013

44 635

44 635

44 635

7

801

80195

6060

Wydatki inwestycyjne na zakup doposażenia placu zabaw przy budynku szkolnym

2013

10 000

10 000

10 000

8

900

90095

6050

Wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu połączenia kotłowni gminnej i szkolnej oraz jej modernizacji

2013

10 000

10 000

10 000

9

900

90004

6050

Modernizacja parku w miejscowości Narew

2013

3 000

3 000

3 000

10

600

60078

6050

Odbudowa mostu na rzece Narewka w ciągu drogi gminnej nr 107151B Hajdukowszczyzna - Cimochy - Rybak i - Gramotne - Eliaszuki

2013

1 365 932

1 365 932

365 932

1 000 000

11

754

75412

6060

Zakup sprzetu ratownictwa drogowego OSP Trześcianka

2013

42 030

42 030

42 030

Ogółem

3 305 180

1 701 352

515 812

1 042 030

143 510

1 505 475


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/246/13
Rady Gminy Narew
z dnia 6 września 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

400 985

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

400 985

Rozchody ogółem:

453 048

1.

Spłaty kredytów

§ 992

188 717

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

105 060

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

159 271

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe