Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/173/2013 Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/144/2012 Rady Gminy Sztabin z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 80.916 zł,

- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 850.728 zł.

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 232.746 zł,

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 911.066 zł.

3) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 159.822 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 524.987 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5) ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości zgodnej z załącznikiem Nr 5;

6) upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 19.920 zł;

7) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem 16.639.807 zł; w tym: dochody bieżące 14.860.883 zł, dochody majątkowe 1.778.924 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem 16.274.642 zł, w tym: wydatki bieżące 14.068.252 zł, wydatki majątkowe 2.206.390 zł;

3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości 365.165 zł przeznaczona zostanie na:

- planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 345.245 zł,

- udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 19.920 zł.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.426.750 zł,

5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 931 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/173/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 września 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013 rok

Rodzaj własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

331 300,00

- 132 122,00

199 178,00

60016

Drogi publiczne gminne

331 300,00

- 132 122,00

199 178,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

330 300,00

- 132 122,00

198 178,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

75 805,00

75 805,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

75 805,00

75 805,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

2 800,00

2 800,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

14 569,00

14 569,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

58 436,00

58 436,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 100 797,00

- 718 606,00

1 382 191,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50 546,00

- 15 752,00

34 794,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

50 546,00

- 15 752,00

34 794,00

90095

Pozostała działalność

2 043 151,00

- 702 854,00

1 340 297,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

306 473,00

- 105 428,00

201 045,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 736 678,00

- 597 426,00

1 139 252,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

191 785,00

5 111,00

196 896,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

191 785,00

5 111,00

196 896,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

191 785,00

5 111,00

196 896,00

Razem:

14 982 869,00

- 769 812,00

14 213 057,00

Rodzaj zlecone

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 426 750,00

0,00

2 426 750,00

Plan dochodów ogółem 16.639.807 w tym:
1. dochody bieżące 14.860.883 w tym:
1.1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 153.574
2. dochody majątkowe 1.778.924 w tym:
2.1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.700.488

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/173/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 września 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2013 rok

Rodzaj własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

698 047,00

- 132 396,00

565 651,00

60016

Drogi publiczne gminne

698 047,00

- 132 396,00

565 651,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55 907,00

25 000,00

80 907,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

330 300,00

- 132 122,00

198 178,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

177 950,00

- 25 274,00

152 676,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

186 321,00

13 000,00

199 321,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

0,00

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

5 000,00

5 000,00

70095

Pozostała działalność

96 000,00

8 000,00

104 000,00

4270

Zakup usług remontowych

21 000,00

8 000,00

29 000,00

750

Administracja publiczna

1 962 240,00

8 000,00

1 970 240,00

75095

Pozostała działalność

145 000,00

8 000,00

153 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

8 000,00

11 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

273 357,00

119 885,00

393 242,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

271 257,00

119 885,00

391 142,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 500,00

33 149,00

74 649,00

4270

Zakup usług remontowych

1 500,00

5 000,00

6 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

41 800,00

81 736,00

123 536,00

851

Ochrona zdrowia

70 000,00

11 750,00

81 750,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65 000,00

11 750,00

76 750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000,00

11 750,00

20 750,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 625 646,00

- 682 252,00

1 943 394,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

82 895,00

- 29 398,00

53 497,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 546,00

- 15 752,00

34 794,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

32 349,00

- 13 646,00

18 703,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

97 577,00

50 000,00

147 577,00

4260

Zakup energii

76 310,00

35 000,00

111 310,00

4270

Zakup usług remontowych

17 577,00

15 000,00

32 577,00

90095

Pozostała działalność

2 065 574,00

- 702 854,00

1 362 720,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 736 678,00

- 597 426,00

1 139 252,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

306 473,00

- 105 428,00

201 045,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

739 963,00

- 16 307,00

723 656,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

414 963,00

- 16 307,00

398 656,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

114 339,00

5 111,00

119 450,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

85 624,00

- 21 418,00

64 206,00

Razem:

14 525 281,00

- 678 320,00

13 846 961,00

Rodzaj porozumienia jst

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

931,00

0,00

931,00

Rodzaj zlecone

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 426 750,00

0,00

2 426 750,00

Plan wydatków ogółem 16.274.642 z tego:
1. wydatki bieżące 14.068.252 z tego:
1.1. wydatki jednostek budżetowych 10.198.798 z tego:
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.385.613
1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.813.185
1.2. dotacje na zadania bieżące 769.265
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.705.692
1.4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 174.497
1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0
1.6. obsługa długu 220.000
2. wydatki majątkowe 2.206.390 z tego:
2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.206.390 w tym:
2.1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.082.854
2.2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/173/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok w

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodz.
z innych źródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016


6057
6059

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie

350.854

350.854

152.676

0

0

198.178

Urząd Gminy Sztabin

2

720

72095

6067
6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa

154.550

154.550

23.182

0

0

131.368

Urząd Gminy Sztabin

3

754

75412

6060

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaminy

41.800

41.800

41.800

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

4

900

90001

6057
6059

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie - etap I

1.223.868

53.497


18.703

0

0

34.794

Urząd Gminy Sztabin

5

900

90095

6057
6059

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin

2.009.561

1.340.297


201.045

0

0

1.139.252

Urząd Gminy Sztabin

6


921


92109

6057
6059

Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga i Jastrzębna Pierwsza

183.656

183.656


64.206

0

0

119.450

Urząd Gminy Sztabin

7

754

75412

6060

Zakup dwóch zestawów ratownictwa typu średniego

79.000

79.000

22.000

0

57.000

0

Urząd Gminy Sztabin

8

754

75412

6060

Zakup aparatu tlenowego

2.736

2.736

1.300

0

1.436

0

Urząd Gminy Sztabin

Ogółem

4.046.025

2.206.390

524.912

0

58.436

1.623.042

x

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/173/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 września 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2013 r.

Przychody ogółem:

159.822

1.

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 902

48.410

2.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

§ 955

111.412

Rozchody ogółem:

524.987

1.

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

§ 992

505.067

2.

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 962

19.920

Na spłatę kredytów przeznacza się:

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 345.245 zł,

2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wysokości 48.410 zł,

3. Wolne środki w wysokości 111.412 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń roku 2012 wynoszą 504.326 zł.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/173/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 września 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w latach 2013-2014

Lp.

Program
Priorytet
Działanie

Nazwa Projektu

Całkowita wartość projektu

2013 r.
w tym:

dochody wł.
Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2014 r.
w tym:

dochody wł.
Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.

1.

PROW
OŚ: 3
Działanie: 322

Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga i Jastrzębna Pierwsza

183.656

183.656 w tym:
64.206
119.450


-

Urząd Gminy Sztabin

2.

PROW
OŚ: 4
Działanie: 4,1/413

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie

350.854

350.854 w tym:
152.676
198.178


-

Urząd Gminy Sztabin

3.

RPO WP
Oś: IV

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa

160.700,w tym
na zad. bieżące 6.150
na zad. mająt. 154.550

160.700 w tym:
24.105
136.595


-

Urząd Gminy Sztabin

4.

PROW
Działanie: 321

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie

1.223.868

Etap I 53.497 w tym:
18.703
34.794

Etap II 1.170.371 w tym:
464.414
705.957

Urząd Gminy Sztabin

5.

RPO WP
Działanie: 5.2

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin

2.009.561

1.340.297 w tym:
201.045
1.139.252


669.264 w tym:
100.390
568.874

Urząd Gminy Sztabin

Ogółem

3.928.639

2.089.004 w tym:
460.735
1.628.269

1.839.635 w tym:
564.804
1.274.831

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/173/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Zmiany planu dotyczą:

Dział 600

- zwiększenie wydatków w kwocie 25.000 zł dotyczy środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych;

- dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie", po ostatecznym rozliczeniu inwestycji. Wartość zadania po zmianach wynosi 350.854 zł;

Dział 700

- zwiększenie w wysokości 8.000 zł dotyczy wymiany stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga, w kwocie 5.000 zł wydatków na pomiary elektryczne budynków;

Dział 750

- zwiększenie w kwocie 8.000 zł dotyczy promocji gminy;

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w wysokości 17.369 zł i wydatków w kwocie 38.149 zł dotyczy bieżącej działalności jednostek OSP

- zwiększenie planu dochodów w wysokości 58.436 zł i wydatków w kwocie 81.736 zł dotyczy zakupu dwóch zestawów ratownictwa typu średniego dla jednostek OSP Sztabin i Jaziewo oraz aparatu tlenowego dla OSP Jaziewo;

Dział 851

- zwiększenie wydatków w kwocie 11.750 zł dotyczy wprowadzenia środków z 2012 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

Dział 900

- dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie", po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość I etapu zadania wynosi 53.497 zł. II etapu 1.170.371 zł;

- dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin", po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość zadania po zmianach wynosi w roku 2013 1.340.297 zł, w 2014 669.264 zł;

- dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga i Jastrzębna Pierwsza", po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość zadania po zmianach wynosi 183.656 zł;

- zwiększenie wydatków w kwocie 50.000 zł dotyczy oświetlenia ulicznego.


Planuje się udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 19.920 zł, pod nazwą "Dożynki Gminne 2013".

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe