Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 27/84/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie § 12 pkt. 4) uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 44.570 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 44.570 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 57.991.620 zł.,

a) plan dochodów bieżących 50.340.043 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 7.651.577 zł.,

2) plan wydatków ogółem 58.322.677 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.696.543 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 8.626.134 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 331.057 zł. będą wolne środki w kwocie 331.057 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/84/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z jst

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

4 022

0

4 022

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

4 022

0

4 022

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

17 916 007

17 901 007

15 000

zmniejszenie

-37 570

-37 570

0

zwiększenie

37 570

37 570

0

po zmianach

17 916 007

17 901 007

15 000

80130

Szkoły zawodowe

przed zmianą

7 626 876

7 611 876

15 000

zmniejszenie

-37 570

-37 570

0

zwiększenie

37 570

37 570

0

po zmianach

7 626 876

7 611 876

15 000

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

przed zmianą

78 931

78 931

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

32 700

32 700

0

po zmianach

111 631

111 631

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

4 856 297

4 856 297

0

zmniejszenie

-37 570

-37 570

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

4 818 727

4 818 727

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

395 093

395 093

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

4 870

4 870

0

po zmianach

399 963

399 963

0

Wydatki razem:

przed zmianą

49 069 355

40 447 243

8 622 112

zmniejszenie

-37 570

-37 570

0

zwiększenie

37 570

37 570

0

po zmianach

49 069 355

40 447 243

8 622 112

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

3 213 000

3 213 000

0

zmniejszenie

-7 000

-7 000

0

zwiększenie

7 000

7 000

0

po zmianach

3 213 000

3 213 000

0

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

przed zmianą

3 213 000

3 213 000

0

zmniejszenie

-7 000

-7 000

0

zwiększenie

7 000

7 000

0

po zmianach

3 213 000

3 213 000

0

4080

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

przed zmianą

115 853

115 853

0

zmniejszenie

-7 000

-7 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

108 853

108 853

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

24 000

24 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

6 000

6 000

0

po zmianach

30 000

30 000

0

4420

Podróże służbowe zagraniczne

przed zmianą

4 000

4 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 000

1 000

0

po zmianach

5 000

5 000

0

Wydatki razem:

przed zmianą

9 249 300

9 249 300

0

zmniejszenie

-7 000

-7 000

0

zwiększenie

7 000

7 000

0

po zmianach

9 249 300

9 249 300

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

58 322 677

49 696 543

8 626 134

zmniejszenie

-44 570

-44 570

0

zwiększenie

44 570

44 570

0

po zmianach

58 322 677

49 696 543

8 626 134

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe