Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 213/13 Wójta Gminy Narew

z dnia 10 września 2013r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 290 poz. 1707) oraz § 11 pkt 4,5 uchwały Nr XXVI/163/13Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2013 rok zarządzam

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów - 14 480 652 , z tego:

- bieżące w wysokości 13 140 025zł,

- majątkowe w wysokości 1 340 627 zł,

2) po stronie wydatków - 14 428 589 , z tego:

- bieżące w wysokości 12 564 818 zł,

- majątkowe w wysokości 1 863 771 zł.

3) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 257 047 zł przeznaczona jest na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew


mgr Andrzej Pleskowicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 213/13
Wójta Gminy Narew
z dnia 10 września 2013 r.

ZMIANY W DOCHODACH

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

dochody
związane z
realizacją
zadań z
zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t.
innymi
ustawami

Środki na realiz.
zad. z
udz. śr. art. 5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

dochody
majątkowe

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 486

85415

Pomoc materialna dla uczniów

7 486

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

7 486

Ogółem

7 486


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 213/13
Wójta Gminy Narew
z dnia 10 września 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

Wydatki
związane
z realizacją
zadań
z zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t. innymi
ustawami

Środki na
finans. wyd.
na realiz.
zad. z udz. śr. art.5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

wydatki
majątkowe

758

Różne rozliczenia

22 000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

22 000

4810

rezerwy

22 000

801

Oświata i wychowanie

15 000

80101

Szkoły podstawowe

15 000

4210

zakup materiałów i wyposażenia

15 000

852

Pomoc społeczna

500

500

85219

Ośrodki pomocy społecznej:

500

500

4210

zakup materiałów i wyposażenia

500

4700

szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

15 590

8 104

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15 590

8 104

3110

świadczenia społeczne

8 104

3240

stypendia dla uczniów

8 104

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

7 486

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000

2 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

2 000

2 000

4240

zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiązek

500

4270

zakup usług remontowych

2 000

4430

różne opłaty i składki

1 500

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 000

92109

Domy i Ośrodki Kultury:

7 000

2480

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury

7 000

Ogółem

40 090

32 604

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe