Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 15 września 2013r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grajewo przeprowadzonych w dniu 15 września 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.[1]) ) Komisarz Wyborczy w Łomży podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grajewo przeprowadzonych w dniu 15 września 2013 r.

Część I.
Dane ogólne

1.

Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2.

Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy.

3.

Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgu.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 6

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła 1

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowania nie przeprowadzono.

4.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 1

KWW HERONIMA SZUMSKIEGO

a) SZUMSKI Heronim;

5.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Łomży


Jan Leszczewski


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102 poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149 poz. 889 oraz z 2012r. poz. 1399.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe