Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/166/2013 Rady Gminy Przerośl

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6j ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391,951; z 2013 r. poz. 21,228, 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/162/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urzęd.Woj.Podl. 2013.2586) § 6 i 7 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 22 zł,

2) o pojemności 110-120 l - w wysokości 44 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 88 zł,

4) o pojemności 400 l - w wysokości 100 zł,

5) o pojemności 660 l - w wysokości 140 zł,

6) o pojemności 1100 l - w wysokości 180 zł,

7) o pojemności 16 m3- w wysokości 1.200 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 11 zł,

2) o pojemności 110-120 l - w wysokości 22 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 44 zł,

4) o pojemności 400 l - w wysokości 50 zł,

5) o pojemności 660 l - w wysokości 70 zł,

6) o pojemności 1100 l w wysokości 90 zł,

7) o pojemności 16 m3- w wysokości 800 zł.

§ 7. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 6 i będzie ustalana na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

2. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców, a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w § 3 lub § 5, ust.1 i § 6,ust.2.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców, a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w § 2 lub § 5, ust.2 i § 6, ust. 1".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe