Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Przerośl

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Przerośl

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645) oraz art. 90f , 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r.Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012r. Nr 941, Nr 979; 2013, poz. 827)Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Przerośl z dnia 9 października 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przerośl (Dz.Urzęd.Woj.Podl. 2012, poz. 3084) wprowadza się następujące zmiany:

a) § 4 ust.2 pkt. 3e otrzymuje brzmienie; "3e) komputer, oprogramowanie, części i akcesoria do komputera, koszty abonamentu internetowego, instalacja łącza internetowego."

b) W § 6, w ust.5 dodaje się zdanie 2 o brzmieniu: "W sytuacji wstrzymania stypendium szkolnego, rozliczeniu podlegają koszty kwalifikowane zgodnie§ 4ust 2 regulaminuza okres, w którym stypendium przysługiwało.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe