Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 144/XXVI/13 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 9 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 39 209 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 39 209 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 120/XXII/13 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 lutego 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 9 do Uchwały Nr 117/XXI/12 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 31 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 11 803 255 zł,

a) bieżące 8 913 921zł,

b) majątkowe 2 889 334 zł,

2) wydatki ogółem 12 173 606 zł,

a) bieżące 8 591 813 zł,

b) majątkowe 3 581 793 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Bondarczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XXVI/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 9 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/XXVI/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 9 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 144/XXVI/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 9 września 2013 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego


Wartość
Kosztorys.
zadania

Dotychczas poniesione
wydatki

Planowane wydatki

rok budżetowy
2013 (8+9)

z tego źródła finansowania

środki własne jst

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1

010

01010

Budowa sieci wodociągowej "kol. Twarogi Lackie, kol. Pełch , kol. Głody."

314 992

0

314 992

85 581

229 411

2


010

01010

Budowa sieci wodociągowej "kol. Pełch, kol. Kobyla"

210 104

0

210 104

100 552

109 552


3

500

50095

Budowa targowiska w Perlejewie

799 009

22 718,70

776 290

296 971

479 319

4

600

60016

Projekt "Dobra droga bezpieczna droga" -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyla.

365 354

0

365 354

255 748

109 606


5

600

60016

Odbudowa drogi gminnej Twarogi Trąbnica - Borzymy

351 413

0

351 413

70 283

281 130

6

600

60016

Odbudowa drogi gminnej Miodusy Dworaki , Inochy, Koski.

297 974

0

297 974

59 595

238 379


7

600

60016

Odbudowa drogi gminnej Kobyla granica gminy

99 937

0

99 937

19 987

79 950


8

600

60016

Odbudowa drogi gminnej w Głęboczku

186 450

0

186 450

37 290

149 160


9

750

75023

Rozbudowa Urzędu Gminy

685 654

500 015

185 639

185 639

0

10

700

70005

Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

29 520

0

29 520

29 520

0

11

900

90095

Projekt pn. "Zagospodarowanie Centrum miejscowości Granne"

220 000

0

220 000

87 866

132 134

12

750

75023

Zakup samochodu służbowego

60 000

60 000

60 000

13

900

90095

Projekt pn" Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Perlejewo"

36 029

0,00

36 029

11 213

24 816


Ogółem

3 656 436

522 733,70

3 133 702

1 300 245

1 833 457


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 144/XXVI/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 9 września 2013 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.

Podmiot dotowany

Dział

Rozdział

§

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa


1


Gminna Biblioteka Publiczna


921


92116


2480


0


88 000


0


2


Gmina Siemiatycze


600


60016


6300


300 000


0


0


3

Gmina Drohiczyn

750

75075

2319

14 500


4


Województwo Podlaskie


750


75095


2330


5 000


0


0


Razem


319 500


88 000


0


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 144/XXVI/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 9 września 2013 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2013 rok

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3 000 zł. środki z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zadanie własne )

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.3111.290.2013.MA.

2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85295

Pozostała działalność o kwotę 26 815 zł. środki z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zadanie własne )

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.3111.312.2013.MA.

3. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacja opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 9 394 zł. środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku" Wyprawka szkolna". ( zadanie własne) Zmian dokonano na podstawie pisma PUW FB-II.311.342.2013 BB

4. Dokonać przeniesienia między rozdziałami, zadania inwestycyjne zmniejszyć wydatki ze środków własnych rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 19 208 zł. na rozdział 50095 Pozostała działalność - inwestycja budowa targowiska dodatkowe prace. (zadanie własne )

5. Dokonać przeniesienia oszczędności w wysokości 7 658 zł. z działu 75023 Urzędy gmin na dział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zatrudniono dwoje wychowawców po 1 etatu do końca roku kalendarzowego.( zadanie własne )

6. Dokonać przeniesienia oszczędności w wysokości 10 509 zł. działu 630 turystyka rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w ramach projektu " Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym" w wysokości 6 509 zł. oraz biblioteki o kwotę 4 000 zł. (zadania własne)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe