Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII.156.2013 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 13 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) - Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych ;

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 265 500,00 zł

2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 53 083,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 469 333,00 zł
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 256 916,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 13 092 937,92 zł
z tego:
- bieżące w wysokości 10 908 132,92 zł
- majątkowe w wysokości 2 184 805,00 zł

) Plan wydatków ogółem 12 784 422,92 zł
z tego:
- bieżące w wysokości 9 475 168,92 zł
- majątkowe w wysokości 3 309 254,00 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 308 515,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - przychody 759 724,00 zł , koszty 727 292,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 7. Objaśnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 216 921,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 481 187,00 zł)

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 216 921,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 481 187,00 zł)

§ 10. Uchyla się § 7 i § 12pkt 1 Uchwały Nr XX.121.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Brzostowski


Załącznik do Uchwały Nr XXVII.156.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 13 września 2013 r.
Zalacznik1.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe