Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/245/13 Rady Gminy Wyszki

z dnia 17 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 747 i poz. 983) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/67/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247, poz. 2926) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wyszki oraz zasad jego ustalania";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wyszki w wysokości 3 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe