Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 18 września 2013r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mońki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, i Nr 205, poz. 1206; z 2012, poz. 941, poz. 979; z 2013r. poz. 827) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mońki.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Regulamin określa warunki, formy i tryb przyznawania oraz wypłacania pomocy materialnej uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

§ 3. 1. Do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej uprawnieni są uczniowie dowolnej szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych oraz publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Pomoc materialna przysługuje także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia obowiązku realizacji nauki.

3. O pomoc materialną mogą również ubiegać się uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, oraz słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Rozdział 2.
Warunki udzielania pomocy materialnej

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy pochodzą z rodzin o dochodzie miesięcznym na osobę nie większym niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182z późn. zm.).

3. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 1, jest ustalona na podstawie art. 8 ust. 3 - 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym otrzymywanych przez ucznia (stypendium szkolne, zasiłek szkolny, stypendia: za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).

4. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % i nie może przekroczyć miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Moniek.

6. Wysokość stypendium szkolnego ustala corocznie Burmistrz Moniek w formie zarządzenia.

Rozdział 3.
Formy pomocy materialnej

§ 5. 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

2. Uczniowi, który otrzymuje stypendium szkolne może być przyznany jednocześnie zasiłek szkolny, jeżeli uczeń znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (opłata czesnego w szkołach niepublicznych), w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, a także udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych np.: sportowych, artystycznych, nauce języków obcych. itp.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a) podręczników, lektur, słowników, encyklopedii, multimedialnych programów edukacyjnych oraz innych pomocy wspomagających proces edukacyjny,

b) przyborów szkolnych (plecak, piórnik, zeszyty itp.),

c) stroju sportowego (obuwie i odzież sportowa) z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego realizowane w ramach planu nauczania lub pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane przez szkołę,

d) innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę oraz wiążącego się w sposób bezpośredni z procesem edukacji.

4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania:

a) zakwaterowanie w internacie /bursie/ w tym koszty wyżywienia,

b) dojazdy do szkoły środkami transportu komunikacji publicznej.

5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że żadna z wyżej wymienionych form nie jest celowa i nie ma uzasadnienia.

6. Stypendium może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.

7. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

8. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

9. Jeżeli uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może również otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium socjalnym nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku kolegiów - osiemnastokrotności kwoty.

Rozdział 4.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 6. 1. Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie i nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wynosi miesięcznie:

1) do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. W przypadku występowania w rodzinie ucznia, co najmniej jednej z okoliczności określonej w § 4 ust. 1 uchwały, stypendium szkolne może być zwiększone do 50% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że całkowita wysokość stypendium nie może przekroczyć 200%.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Zasiłek szkolny nie może być wyższy jednorazowo niż pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku - na podstawie złożonego wniosku, w/g trybu udzielania stypendium szkolnego.

Rozdział 6.
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków

§ 8. 1. Do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną powołuje się Szkolne Komisje ds. Pomocy Materialnej w składzie: dyrektor szkoły, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców. Komisję powołuje dyrektor szkoły - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Przewodniczącym Szkolnej Komisji ds. Pomocy Materialnej jest dyrektor szkoły.

2. Gminną Komisję ds. Pomocy Materialnej w składzie: dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Mońkach, dyrektorów podległych placówek oświatowych i dwóch przedstawicieli Komisji ds. Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej - powołuje Burmistrz Moniek. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym należy złożyć w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do dnia 15 października.

2. W uzasadnionych wypadkach wniosek, o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po wyznaczonym terminie.

3. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek: rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora placówki, o której mowa w § 3 uchwały.

4. Świadczenia pomocy materialnej mogą być również przyznawane z urzędu.

5. Uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Mońki i uczący się w szkołach prowadzonych przez Gminę Mońki, składają wnioski do Szkolnych Komisji ds. Pomocy Materialnej. Uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Mońki uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum uczący się poza terenem gminy, składają wnioski w Urzędzie Miejskim w Mońkach.

6. Szkolne Komisje ds. Pomocy Materialnej dokonują weryfikacji wniosków i przedkładają listę uprawnionych do Gminnej Komisji ds. Pomocy Materialnej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do regulaminu.

§ 10. Do zadań Gminnej Komisji ds. Pomocy Materialnej należy ustalanie listy stypendystów i form udzielania pomocy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

3) przestał spełniać kryteria wymienione w § 4 ust. 2.

2. O wystąpieniu przypadków, o których mowa w § 11, rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani w terminie 7 dni powiadomić Szkolną lub Gminną Komisję ds. Pomocy Materialnej. Również dyrektor szkoły, po powzięciu informacji o ustaniu przyczyn, niezwłocznie zawiadamia organ przyznający stypendium.

3. W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego, stypendium zostaje wstrzymane lub cofnięte.

4. W przypadku nienależnego pobrania stypendium szkolnego, podlega ono ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w formie i wysokości określonej decyzją administracyjną.

§ 12. Obsługę finansową w zakresie udzielania pomocy materialnej prowadzi Urząd Miejski w Mońkach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXI/151/05 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 23 marca 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005r. Nr 104, poz. 1242).

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/287/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 18 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/287/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 18 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Lista uprawnionych do otrzymania stypendium szkolnego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe