Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/127/13 Rady Gminy Grabowo

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grabowo na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113; z 2012 r. Nr 567), art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 73 260 zł

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 178 273 zł

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 412 813 zł

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 517 826 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody -13 561 904,62 zł, w tym:

a) dochody bieżące 12 841 479,62 zł

b) dochody majątkowe 720 425 zł

2) Wydatki -12 626 579,62 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 11 061 158,62 zł

b) wydatki majątkowe 1 565 421,00 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 935 325 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

§ 5. Przyjmuje się "Zadania inwestycyjne w 2013roku" - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Przyjmuje się "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności na 2013 rok" - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Przyjmuje się dochody z tytułuopłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 110 000 zł oraz wydatki w kwocie 110 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Płaneta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/127/13
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

do Uchwały Rady Gminy Grabowo z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/127/13
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

do Uchwały Rady Gminy Grabowo z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/127/13
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

do Uchwały Rady Gminy Grabowo z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/127/13
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

do Uchwały Rady Gminy Grabowo z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/127/13
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

do Uchwały Rady Gminy Grabowo z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe