Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/178/13 Rady Gminy Łomża

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody drzew w pasie drogowym drogi Nr 63 Łomża - Zambrów - Siedlce, w gminie Łomża stanowiącej własność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Rejon w Zambrowie, znajdujących się w alei sosnowej - grupa drzew (sosna zwyczajna - Pinus silvesteris L.), Nr pomnika 81, powołanej Zarządzeniem Wojewody Łomżyńskiego Nr 54/82 z dnia 26 października 1982 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody na terenie woj. łomżyńskiego:

1) Sosny pospolitej /Pinus silvestris L./, o obw. 135 cm, nr ew. 71 strona prawa w miejscowości Podgórze,

2) Sosny pospolitej /Pinus silvestris L./, o obw. 182 cm, nr ew. 17 strona lewa w miejscowości Podgórze,

3) Sosny pospolitej /Pinus silvestris L./, o obw. 157 cm, nr ew. 27 strona lewa w miejscowości Podgórze,

4) Sosny pospolitej /Pinus silvestris L./, o obw. 163 cm, nr ew. 39 strona lewa w miejscowości Podgórze,

5) Sosny pospolitej /Pinus silvestris L./, o obw. 226 cm, nr ew. 40 strona lewa w miejscowości Podgórze.

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na fakt, że drzewa są suche, z opadającą korą, znajdują się na skarpie, stanowią zagrożenie bezpieczeństwa lokalnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe