Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany z 2013 r. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zmiany z 2013 r. poz. 938), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 166.968 zł,

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 155.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 221.762 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 210.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 18.914.513 zł, w tym dochody bieżące - 17.814.566 zł, dochody majątkowe - 1.099.947 zł.

2. Wydatki ogółem - 19.329.127 zł, w tym wydatki bieżące - 16.738.594 zł, wydatki majątkowe - 2.590.533 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 414.614 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 154.614 zł i przychodami z kredytu w kwocie 260.000 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/224/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 września 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

100

Górnictwo i kopalnictwo

6 300,00

2 280,00

8 580,00

10095

Pozostała działalność

6 300,00

2 280,00

8 580,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

6 300,00

2 280,00

8 580,00

630

Turystyka

12 934,00

- 5 520,00

7 414,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

12 934,00

- 5 520,00

7 414,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

12 934,00

- 5 520,00

7 414,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

272 344,00

- 15 700,00

256 644,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

272 344,00

- 15 700,00

256 644,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

120 000,00

- 12 000,00

108 000,00

0830

Wpływy z usług

20 700,00

- 3 700,00

17 000,00

750

Administracja publiczna

7 200,00

200,00

7 400,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 200,00

200,00

7 400,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 100,00

200,00

1 300,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

54 382,00

19 000,00

73 382,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

54 382,00

19 000,00

73 382,00

0830

Wpływy z usług

12 000,00

2 000,00

14 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00

1 000,00

3 000,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

10 000,00

10 000,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

3 000,00

3 000,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

15 000,00

3 000,00

18 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 099 485,00

- 116 607,00

3 982 878,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

957 200,00

13 393,00

970 593,00

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00

13 393,00

13 393,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

441 045,00

- 130 000,00

311 045,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

330 000,00

- 130 000,00

200 000,00

758

Różne rozliczenia

9 824 741,00

6 000,00

9 830 741,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

18 000,00

6 000,00

24 000,00

0920

Pozostałe odsetki

18 000,00

6 000,00

24 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

124 746,00

126 095,00

250 841,00

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

0,00

340,00

340,00

0400

Wpływy z opłaty produktowej

0,00

340,00

340,00

90095

Pozostała działalność

50 000,00

125 755,00

175 755,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

125 755,00

125 755,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

445 303,00

- 4 650,00

440 653,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

444 303,00

- 4 650,00

439 653,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

340 653,00

- 4 650,00

336 003,00

Razem zad. własne

16 207 743,00

11 098,00

16 218 841,00

Razem zad. zlecone

2 667 672,00

0,00

2 667 672,00

Razem zadania na podstawie porozumień

28 000,00

0,00

28 000,00

Razem dochody

18 903 415,00

11 098,00

18 914 513,00

w tym dochody majątkowe

975 842,00

124 105,00

1 099 947,00

dochody bieżące

17 927 573,00

-113 007,00

17 814 566,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/224/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 września 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

19 000,00

- 6 475,00

12 525,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

19 000,00

- 6 475,00

12 525,00

4307

Zakup usług pozostałych

12 934,00

- 6 134,00

6 800,00

4309

Zakup usług pozostałych

2 466,00

- 341,00

2 125,00

750

Administracja publiczna

2 188 500,00

44 379,00

2 232 879,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 954 983,00

44 379,00

1 999 362,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

26 000,00

2 000,00

28 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

130 000,00

40 000,00

170 000,00

4270

Zakup usług remontowych

177 000,00

2 379,00

179 379,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

609 191,00

36 000,00

645 191,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

595 204,00

36 000,00

631 204,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 000,00

13 000,00

83 000,00

4270

Zakup usług remontowych

18 500,00

- 5 000,00

13 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

204 500,00

16 000,00

220 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

22 000,00

12 000,00

34 000,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

7 201 260,00

61 500,00

7 262 760,00

80101

Szkoły podstawowe

3 280 539,00

24 600,00

3 305 139,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

97 600,00

20 000,00

117 600,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

4 600,00

4 600,00

80104

Przedszkola

430 550,00

11 900,00

442 450,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

53 500,00

11 900,00

65 400,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

612 800,00

25 000,00

637 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

230 000,00

25 000,00

255 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

306 035,00

10 000,00

316 035,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

172 995,00

10 000,00

182 995,00

3240

Stypendia dla uczniów

172 995,00

10 000,00

182 995,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 480 856,00

- 159 300,00

1 321 556,00

90002

Gospodarka odpadami

446 000,00

- 159 300,00

286 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

380 000,00

- 160 000,00

220 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

700,00

700,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 432 469,00

16 000,00

1 448 469,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 192 469,00

16 000,00

1 208 469,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

425 000,00

10 000,00

435 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

44 000,00

6 000,00

50 000,00

926

Kultura fizyczna

751 005,00

8 994,00

759 999,00

92601

Obiekty sportowe

637 505,00

8 994,00

646 499,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

48 000,00

48 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

368 856,00

183,00

369 039,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

254 649,00

- 39 189,00

215 460,00

Razem zad. własne

16 600 357,00

11 098,00

16 611 455,00

Razem zad. zlecone

2 667 672,00

0,00

2 667 672,00

Razem zadania na podstawie porozumień

50 000,00

0,00

50 000,00

Razem wydatki

19 318 029,00

11 098,00

19 329 127,00

w tym wydatki majątkowe

2 531 039,00

59 494,00

2 590 533,00

wydatki bieżące

16 786 990,00

-48 396,00

16 738 594,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/224/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/224/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 września 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2013 ROK

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

143 000

25 000

1

Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

130 000

2

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

435 000

2

Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

110 000

3

Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie

108 000

3

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych

17 772

143 000

543 000

25 000

Razem

257 772

0

0


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/224/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 166.968 zł i zmniejsza o 155.870 zł, w tym:

- zwiększa się o 2.280 zł dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od wydobywanych kopalin,

- zmniejsza się o 5.520 zł dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków z europejskich, jest to dotacja pozyskana w ramach PROW na realizację operacji pt. Promocja Miasta i Gminy Tykocin - wydanie folderu turystycznego,

- zmniejsza się o 12.000 zł planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, planowana pierwotnie kwota nie zostanie uzyskana,

- zmniejsza się o 3.700 zł dochody ze sprzedaży energii cieplnej najemcom,

- zwiększa się o 200 zł dochody uzyskane przez urząd,

- zwiększa się o 19.000 zł dochody uzyskane na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego 2.000 zł za sprzedaż energii cieplnej w OSP w Tykocinie, wpłaty jednostek OSP na zakup wyposażenia oraz na udział w zawodach powiatowych - 1.000 zł, pomoc rzeczowa z Powiatu Białostockiego na organizację zawodów powiatowych - 10.000 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia do OSP w Tykocinie - 3.000 zł, środki z funduszu prewencyjnego z PZU na zakup wyposażenia - 3.000 zł,

- zwiększa się 13.393 zł dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, jest to zwrot za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,

- zmniejsza się o 130.000 zł (do kwoty 200.000 zł) planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejszenie wynika z obniżenia stawki oraz mniejszej liczby osób zamieszkałych gminę,

- zwiększa się o 6.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- zwiększa się o 340 zł uzyskane dochody z tytułu opłaty produktowej,

- zwiększa się o 125.755 zł dotację ze środków unijnych na realizację projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN - przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2011 r,

- zmniejsza się o 4.650 zł dochody z tytułu dofinansowania inwestycji pn. Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin, kwota wynika ze zmniejszenia wydatków kwalifikowanych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 221.762 zł i zmniejsza o 210.664 zł, w tym:

- zmniejsza się o 6.475 zł wydatki na realizację operacji pt. Promocja Miasta i Gminy Tykocin - wydanie folderu turystycznego,

- zwiększa się o 44.379 zł wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miejskiego - na zakup opału, bieżące remonty oraz wpłaty na PFRON,

- zwiększa się o 41.000 zł wydatki ochotniczych straży pożarnych, z tego kwotę 16.000 zł przeznacza na realizację inwestycji pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Piaskach, kwotę 12.000 zł na zakup sprzętu dla OSP w Tykocinie, kwotę 10.000 zł na zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych najlepszym drużynom OSP biorącym udział w Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych, kwotę 3.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu do OSP w Piaskach,

- zmniejsza się o 5.000 zł wydatki na bieżące remonty strażnic OSP,

- zwiększa się o 36.500 zł wydatki w Zespole Szkół w Tykocinie, z tego kwotę 20.000 zł na zakup opału, kwotę 4.600 zł na zakup kontenera na śmieci, a kwotę 11.900 zł na zakończenie inwestycji pn. Przebudowa budynku przedszkola w Tykocinie,

- zwiększa się o 25.000 zł wydatki na zakup paliwa i części do autokarów,

- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na stypendia dla uczniów, jest to udział gminy w wysokości 20 % w środkach przekazanych z budżetu państwa,

- zmniejsza się o 160.000 zł wydatki na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, zmniejszenie wynika z rozstrzygnięcia przetargu na wykonywanie tych usług i zwiększa się o 700 zł wydatki bieżące na podróże służbowe pracowników na terenie gminy związane z informowaniem mieszkańców o nowym systemie gospodarowania odpadami,

- kwotę 20.000 zł przeznacza się na inwestycję pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie, w 2013 roku zostanie wykonane ogrodzenie placu i przygotowana dokumentacja, prace zostaną zakończone w 2014 roku,

- zmniejsza się o 20.000 zł wydatki dotyczące inwestycji pn. Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie, planowane prace do realizacji w 2013 roku zostały zakończone, koszt wyniósł ok. 22.000 zł,

- zwiększa się o 10.000 zł dotację podmiotową dla CKSiTZT, środki zostaną przeznaczone na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na stadionie oraz na wydatki związane z organizacją Biesiady Miodowej,

- zwiększa się o 6.000 zł wydatki na inwestycję pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach,

- zwiększa się o 48.000 zł wydatki inwestycyjne związane z obiektami sportowymi, w tym na Budowę boiska we wsi Dobki - 25.000 zł oraz na Oświetlenie boiska w Tykocinie - 23.000 zł, na boisku treningowym planuje się ustawić 3 słupy z lampami,

- zmniejsza się o 39.189 zł planowane wydatki ze środków własnych na inwestycję Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie, gmina Tykocin oraz zwiększa się o 183 zł planowane wydatki ze środków unijnych na tę inwestycję, do wysokości poniesionych wydatków.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe