Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/173/13 Rady Gminy Brańsk

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brańsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87 i 827) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brańsk, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/144/05 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 108, poz. 1295 ).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/173/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 20 września 2013 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brańsk

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium, formy stypendium, tryb i sposób przyznawania stypendium, tryb i sposób przyznawania zasiłku uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Brańsk.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), zwanej dalej ustawą.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:

1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brańsk;

2) ustawie o systemie oświaty - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

3) ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

4) ustawie o świadczeniach rodzinnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

5) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty zamieszkujące teren Gminy Brańsk;

6) stypendium - rozumie się przez to stypendium szkolne;

7) zasiłku - rozumie się przez to zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Brańsk znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5. 1. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń, ustala się wysokość stypendium szkolnego:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie uczniado 100 netto- do200%kwoty, o której mowa w ust. 1;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie uczniaod 101 do 200 netto- do 150%kwoty, o której mowa w ust. 1;

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie uczniapowyżej 201 netto do wysokościkwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej -do 100%kwoty, o której mowa w ust. 1.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielone w formach przewidzianych ustawą a w szczególności:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w:

a) zajęciach artystycznych, muzycznych, sportowych, kursach nauki języków obcych, informatycznych lub innych o charakterze edukacyjnym wynikających z zainteresowań i potrzeb ucznia,

b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na basen, wycieczki szkolne,

c) zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, opracowań szkolnych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

d) zakup zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,

e) zakup sprzętu komputerowego, drukarki, multimedialnych programów edukacyjnych, tuszy do drukarek, biurka, krzesła do biurka, sprzętu muzycznego i sportowego, abonamentu internetowego,

f) zakup stroju sportowego i obuwia sportowego, przy czym w skład stroju sportowego zakupionego w ramach stypendium szkolnego wchodzą: spodenki sportowe, szorty, koszulka sportowa, bluza sportowa, spodnie sportowe, dres, strój kąpielowy, czepek i okulary pływackie oraz zakup odzieży i przyborów wymaganych do nauki zawodu,

g) okulary korekcyjne.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności:

a) zakup podręczników i innych pomocy niezbędnych uczniowi w realizacji procesu edukacyjnego przez gminę, a następnie przekazanie stronie za pokwitowaniem,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności:

a) zakwaterowania w bursie, internacie,

b) transportu środkami komunikacji zbiorowej,

c) opłat czesnego za naukę w szkole,

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1,2,3 nie jest celowe.

Rozdział 3.
Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego

§ 7. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Brańsk lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańsku w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

§ 8. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie.

§ 9. Podstawą przyznawania stypendium jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

§ 10. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy wydając decyzję administracyjną.

§ 11. 1. Wójt Gminy może powołać komisję stypendialną wyłącznie o charakterze opiniodawczym i doradczym.

2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Wójt Gminy w odrębnym zarządzeniu.

§ 12. Stypendium szkolne udzielone w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, na podstawie pisemnego oświadczenia wnioskodawcy bez uprzedniego dostarczenia przez stronę rachunków lub faktur potwierdzających dokonanie zakupów.

§ 13. Stypendium szkolne będzie wypłacane w terminach:

1) do dnia 31 grudnia za okres od września do grudnia danego roku szkolnego;

2) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.

Rozdział 4.
Tryb i sposób przyznawania zasiłku szkolnego

§ 14. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

3. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Brańsk lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańsku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

5. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę sytuację materialną ucznia i ocenę skutków zdarzenia losowego.

6. Zasiłek szkolny wypłaca się w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

§ 16. 1. Wypłata stypendium może się odbywać, jeżeli przez cały okres stypendialny istnieje do niego prawo, tzn. nie ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium. Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kryterium dochodowe;

2) uczeń przerwie naukę lub zostanie skreślony z listy uczniów - czyli straci status ucznia;

3) uczeń otrzyma inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekroczy kwotę dwudziestokrotności lub - w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności zasiłku rodzinnego dla dzieci w wieku 5-18 lat, w danym roku szkolnym;

4) uczeń zmieni miejsce zamieszkania - poza obszar gminy, która przyznała stypendium.

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek organ zobowiązany jest wstrzymać lub cofnąć prawo do stypendium, ewentualnie rozstrzygnąć kwestię zwrotu nadpłaconego stypendium.

§ 17. Przyznanie oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe