Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII.146.2013 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r Nr 102 poz. 584, N 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) Od gruntów:

a) od 1 m2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł

b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł

c) od 1 m2 powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł

2) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,74 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,03 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem budynków inwentarskich i stodół nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - 7, 73

f) pozostałych (budynków inwentarskich oraz stodół nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego)- 6,00

3) Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI.107.2012 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2877).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Leszek Olchowik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe