Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/203/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 148.830 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 3.547 zł

a) 751, rozdział 75109 § 2010 3.547 zł

2) Zadania własne: 145.283 zł

a) 100, rozdział 10006 § 0460 14.500 zł

b) 700, rozdział 70095 § 0580 4.000 zł

c) 754, rozdział 75412 § 0960 5.000 zł

d) 758, rozdział 75814 § 2030 85.270 zł

e) 756, rozdział 75616 § 0910 5.000 zł

f) 801, rozdział 80103 § 2030 13.041 zł

g) 801, rozdział 80110 § 0970 2.000 zł

h) 854, rozdział 85415 § 2040 16.472 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.643.225 zł z tego:

1) Zadania własne: 4.643.225 zł

a) 400, rozdział 40095 § 6297 3.575.762 zł

b) 400, rozdział 40095 § 6299 1.018.286 zł

c) 600, rozdział 60017 § 2710 9.177 zł

d) 756, rozdział 75621 § 0020 40.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 660.141 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 3.847 zł

a) 751, rozdział 75109 § 3030 2.190 zł

b) 751, rozdział 75109 § 4170 429 zł

c) 751, rozdział 75109 § 4110 75 zł

d) 751, rozdział 75109 § 4120 11 zł

e) 751, rozdział 75109 § 4210 642 zł

f) 751, rozdział 75109 § 4300 200 zł

g) 852, rozdział 85212 § 4370 300 zł

2) Zadania własne: 656.294 zł

a) 010, rozdział 01095 § 4300 2.000 zł

b) 600, rozdział 60016 § 4170 23.500 zł

c) 600, rozdział 60016 § 6050 527 498

d) 750, rozdział 75075 § 4210 1.179 zł

e) 750, rozdział 75075 § 4300 800 zł

f) 750, rozdział 75023 § 4210 5.000 zł

g) 750, rozdział 75023 § 4260 4.000 zł

h) 750, rozdział 75023 § 4300 8.000 zł

i) 754, rozdział 75412 § 4210 5.000 zł

j) 801, rozdział 80103 § 4010 10.900 zł

k) 801, rozdział 80103 § 4110 1.874 zł

l) 801, rozdział 80103 § 4120 267 zł

m) 801, rozdział 80110 § 4010 2.000 zł

n) 801, rozdział 80110 § 4410 500 zł

o) 801, rozdział 80110 § 4700 400 zł

p) 801, rozdział 80114 § 4210 800 zł

q) 801, rozdział 80114 § 4350 100 zł

r) 801, rozdział 80114 § 4370 230 zł

s) 852, rozdział 85219 § 4370 200 zł

t) 852, rozdział 85295 § 4210 18.924 zł

u) 851, rozdział 85154§ 4170 3.500 zł

v) 854, rozdział 85415 § 3260 16.472 zł

w) 900, rozdział 90002 § 4100 5.000 zł

y) 900, rozdział 90002 § 4110 900 zł

z) 900, rozdział 90002 § 4170 5.250 zł ź) 900, rozdział 90015§ 4260 10.000 zł ż) 921, rozdział 92195§ 4300 2.000 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.154.536 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 300

a) 852, rozdział 85212 § 4350 300 zł

2) Zadania własne: 5.154.236 zł

a) 400, rozdział 40095 § 6057 3.575.762 zł

b) 400, rozdział 40095 § 6059 1.513.670 zł

c) 600, rozdział 60016 § 4270 18.000 zł

d) 750, rozdział 75023§ 4110 10.000 zł

e) 801, rozdział 80110 § 4300 900 zł

f) 801, rozdział 80113 § 4430 780 zł

g) 801, rozdział 80114 § 4280 350 zł

h) 852, rozdział 85219 § 4300 200 zł

i) 852, rozdział 85295 § 3110 18.924 zł

j) 851, rozdział 85154§ 3110 3.500 zł

k) 900, rozdział 90002 § 4300 11.150 zł

l) 921, rozdział 92195§ 4210 1.000 zł

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zadania inwestycyjne na 2013 rok określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem: 15.599.249 zł, w tym bieżące -14.635.734 zł, majątkowe-963.515 zł.

2) Plan wydatków ogółem: 16.574.700 zł, w tym bieżące -14.007.661 zł, majątkowe -2.567.039 zł.

§ 9. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 975.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będą zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000 zł oraz wolne środki w kwocie 675.451 zł.

§ 10. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.

§ 11. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 923.515 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w pragrafie 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/203/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 września 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie


Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 4.494.395 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.87.2013 MS dnia 27 sierpnia 2013roku) zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w kwocie 85.270 zł w rozdziale 75814,

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.342.2013 BB z dnia 03 września 2013roku) zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2013roku "Wyprawka szkolna " w kwocie 16.472 zł w rozdziale 85415,

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.403.2013 BB z dnia 17 września 2013roku) zwiększona została dotacja celowa w kwocie 13.041zł na realizację zadań bieżących gmin, przeznaczona na realizację wydatków własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- październik 2013r

- na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz zarządzenia Wojewody Podlaskiego
(pismo NrDBŁ3101-2-15-54/13 z dnia 10.09.2013 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 9), przyznana została dotacja celowa w rozdziale 75109 w kwocie 3.547zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w dniu 20 października 2013r.

- na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy "Polserem" a Gminą Siemiatycze wprowadzono kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłopotach Bujnach.

- na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim zmniejszono kwotę dotacji o 9.177zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 937,00m położonych w obrębie wsi Rogawka (etap I)

- na wniosek dyrektora Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach zwiększono dochody własne o kwotę 2.000 zł- środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i przeznaczone zostały na dofinansowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego

- zmniejszono o kwotę 40.000 zł dochody z podatku dochodowego od osób prawnych

- zwiększono dochody własne z tytułu odsetek od podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 5.000zł

- w związku z brakiem przyznania środków w 2013roku z unii europejskiej na współfinansowanie projektu pod nazwą "Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze" i przesunięciem realizacji zadania na rok 2014 , zmniejszono w budżecie roku bieżącego dochody i wydatki na to zadanie (środki z unii 3.575.762 zł, udział mieszkańców - 1.018.286zł oraz środki własne gminy 493.386zł)

Plan wydatków zmniejszyły się również o kwotę 4.494.395 zł

Zmiany wydatków dotyczyły w szczególności:

- zwiększenia wydatków w rozdziałach 75109, 80103 i 85415 zgodnie z przyznanymi dotacjami

- zwiększenia wydatków dla OSP w Kłopotach Bujnach na zakupy bieżące w wysokości kwoty darowizny - 5.000zł

- zwiększenia wydatków o kwotę 527.498 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Nr 109515B Kłopoty Bańki- Moczydły. Zadanie finansowane całkowicie ze środków własnych gminy.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu nie uległ zminianie i wynosi 975.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki w wysokości 675.451 zł oraz kredyt w wysokości 300.000zł. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminiowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/203/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/203/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 września 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe