Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII.144.2013 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę -283.084 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę -9.900 złzgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę -15.160 zł

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę -288.344 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem -10.877.603,13 zł

- z tego: bieżące 10.039.127,13 zł, majątkowe 838.476 zł

2) Plan wydatków ogółem -10.159.603,13 zł

- z tego: bieżące 8.997.081,13 zł, majątkowe 1.162.522 zł

§ 7. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości718.000 złprzeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.144.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.144.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.144.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.144.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe