Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXiV/133/13 Rady Gminy Zbójna

z dnia 20 sierpnia 2013r.

w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951; z 2013 r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

§ 2. 1. Jeżeli 15 dzień miesiąca wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, za wniesienie opłaty w terminie uznaje się wniesienie opłaty w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

§ 3. Opłatę o której mowa w § 1 należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbójna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/102/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Jan Gawrych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe