Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/186/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 t.j.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Sokólskiego, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dród gminnych, drogę położoną w obrębie 3 Dąbrowa Białostocka oznaczoną numerem geodezyjnym 131, Nr 132, oraz część działki Nr 343/3.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/186/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 23 września 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe