Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 209/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grajewskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały na terenie Gminy Szczuczyn

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 209/XXXV/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 września 2013 r.

WYKAZ DRÓG DO ZMIANY KATEGORII

L.p.

Miejscowość

Lokalizacja drogi (nazwa)

Nr działki

Powierzchnia
(ha)

1

Tarachy

Od działki nr 140/1 do działki nr 147/2

145

0,50

2

Tarachy

Od działki nr140/1 do działki nr 140/3

140/2

0,53

3

Tarachy

Od działki nr 147/2 - drogi powiatowej do działki 146

149
150
161
148

0,44
0,42
0,29
0,28

4

Bęćkowo

Od działki nr 158 do działki nr 77

101
130

0,63
0,05

5

Bęćkowo

Od działki 101 do działki 21

42
36
37
40
288

1,46
0,29
0,08
0,07

6

Bęćkowo

Od działki nr 158 do działki nr 101 (droga zagumienna dworu w Bęćkowie)

65
62

0,24
0,43

7

Bęćkowo

Od działki 159 do działki 328

176

0,20

8

Lipnik

Od działki nr 46 do działki nr 99 - droga krajowa nr 61

110
52/2

0,27
1,60

9

Bęćkowo - Lipnik

Od działki nr geod 257- droga powiatowa do działki nr 99 - droga krajowa nr 61

256(Bęćkowo)
89(Lipnik)
82(Lipnik)

0,17
0,15
0,55

10

Bęćkowo

Od działki nr geod 257- droga powiatowa do działki nr 89(Lipnik)

238

0,35

11

Lipnik

Od działki nr geod 46 do działki nr 26

38
2
4
10

0,35
0,29
0,04
0,19

12

Lipnik

Od działki nr 110 do działki nr 80

50

0,82

13

Lipnik-Gutki

Od działki nr 26 (Lipnik) do działki nr 54(Gutki)

36 ( Lipnik)
108 (Gutki)
109(Gutki)

0,39
0,48
0,19

14

Gutki-Stare Guty

Od działki nr 54 do działki nr 99-droga krajowa nr 61

53(Gutki)
41(Gutki)
60(Stare Guty)

0,34
0,74
0,45

15

Stare Guty

Od działki nr 99 -droga krajowa nr 61 do działki nr 117 - droga powiatowa

97(Stare Guty)
9 (Bzury)

0,27
0,25

16

Stare Guty

Od działki nr 99 -droga krajowa nr 61 do działki nr 9 (Bzury)


92(Stare Guty)


0,26

17

Zacieczki

Od działki nr 107 do działki nr 43

72

0,36

18

Zacieczki-Tarachy

Od działki nr 107(Zacieczki) do działki nr 140/2 (Tarachy)

14(Zacieczki)
15(Zacieczki)
140/4(Tarachy)

0,56
0,17
0,41

19

Zacieczki

Od działki nr 159 do działki nr 15

1

0,69

20

Rakowo

Od działki nr 141 do działki nr 88/2

140
144
179

0,36
0,22
0,12

21

Rakowo

Od działki nr 142 do działki nr 64

143
145

0,28
0,09

22

Rakowo

Od działki nr 140 do działki nr 150

137

1,03

23

Rakowo

Od działki nr 137 do działki nr 79

139
148
147
146

0,7
0,76
0,19
0,36

24

Skaje

Od działki nr 487 do działki nr 269

489

1,20

25

Skaje-Wólka

Od działki 487 (Skaje) nr do działki nr 135 (Wólka)

501(Skaje)
502(Skaje)
505(Skaje)
506(Skaje)
134(Wólka)

0,07
0,86
0,30
0,61
0,39

26

Skaje

Od działki nr 505 do działki nr 421

507
508
509

0,26
0,18
0,13

27

Skaje

Od działki nr 502 do działki nr 371

503

0,21

28

Wólka

Od działki nr 139/1-droga powiatowa do działki nr 134

139/2

0,73

29

Wólka

Od działki nr 140/2 do działki nr 163

135

1,95

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe