Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 216/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 41/VI/03 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68, poz. 1405 z późn. zm.) w § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Od sprzedaży towarów wyłożonych na placu i stoliku za zajęcie 1 m21,50 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe