Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/154/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, 212,214,216, 217, 219, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala,
co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 r. w następującym zakresie: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę- 168 724,60 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę- 168 724,60 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16 057 342,93 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 15 838 070,93 zł,

2) dochody majątkowe - 219 272,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 16 568 878,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14 902 380,72zł,

2) wydatki majątkowe - 1 666 498,00 zł;

§ 3. W Uchwale Nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :Deficyt budżetu gminy w wysokości- 511 535,79zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Plan przychodów i wydatków pozostaje bez zmian. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości -1 107 535,79zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości- 596 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 r. z budżetu Gminy Jedwabne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 4 Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/154/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik1.PDF

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/154/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik2.PDF

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/154/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 września 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2013 r.

Lp.

§

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody - ogółem

1 107 535,79

w tym :

1.

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

460 366,00

2.

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy

647 169,79

II.

Rozchody - ogółem

596 000,00

w tym :

1.

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

596 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/154/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 września 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/154/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 września 2013 r.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego


Planowane wydatki na zadaniaJednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania

Środki wynikające z planów na 2013 rok

z tego: źródła finansowania

środki własne jst

pożyczka na wyprzedzające finansowanie


Dotacje U E

Środki pochodzące z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

6050
6057
6059

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne

781 325,00

320 959,00

460 366,00-

Urząd Miejski w Jedwabnem

2.

600

60016

6060

Wykup gruntu pod budowę drogi gminnej w m. Jedwabne

7 370,00

7 370,00

---

Urząd Miejski w Jedwabnem

3.

600

60016

6050

Przebudowa i rozbudowa ul. Kościuszki w m. Jedwabne

117 747,00

117 747,00

-


-


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

4

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Konopnickiej w Jedwabnem

544 619,00

544 619,00

-


-


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

5.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
( Zakup sprzętu w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa '' )

147 354,00

22 103,00

-
125 251,00
-

Urząd Miejski w Jedwabnem

6.

900

90095

6050

Budowa przeprawy promowej przez rzekę Biebrzę we wsi Mocarze gm. Jedwabne

16 628,00

7 000,00

-


-


9 628,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

7.

754

75412

6060

Zakup aparatów do ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jedwabnem

7 400,00

2 100,00


5 300,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

Ogółem:


1 622 443,00


1 021 898,00


460 366,00


125 251,00


14 928,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/154/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 września 2013 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 R.


Lp.


Dział


Rozdział


§


Kwota zł


Przeznaczenie

1.

921

92109

2480

229 000,00

Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem

2.

921

92116

2480

146 000,00

Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne


Razem:

375 000,00

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2013 R.


Lp.


Dział


Rozdział


§


Kwota zł


Przeznaczenie

1.

900

90017

2650

103 224,00

Dopłata w kwocie - 14,96 zł do 1m3sprzedanej wody dla odbiorców zasilanych z wodociągu i hydroforni Orlikowo


Razem:


103 224,00

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Lp.


Dz.


Rozdział


§


Nazwa podmiotu


Kwota zł


Przeznaczenie


1.


926


92605


2820


Miejsko- Gminny Klub Sportowy VICTORIA 18-420 Jedwabne


20 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Lp.


Dział


Rozdział


§


Nazwa podmiotu


Kwota zł


Przeznaczenie
1.
600
60014
6300Powiat Łomżyński
44 055,00

Dotacja na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg powiatowych :
1.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966 B Wizna -Sambory -Sieburczyn-Rutkowskie -Burzyn- Pluty - 8 900,00 zł,
2.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne-Bronaki Pietrasze - 10 455,00 zł,
3.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo-Plac -Kotowo Stare - 6 900,00 zł,
4.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki - Karwowo Wszebory - 17 800,00 zł.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/154/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 września 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2013 R.

L.p.

WyszczególnienieStan środków obrotowych na początek roku


Przychody


WydatkiStan środków obrotowych na koniec rokuWplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
Ogółem


w tym:
Ogółemw tym : wpłata do budżetu


Dotacje z budżetu
§ 2650


z tego :


Wartość dotacji bez podatku VAT


Podatek VAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

111.


Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem5 170,001 061 624,00103 224,0095 577,787 646,221 048 924,00-17 870,000,00

Dz.900 Rozdz.90017


Ogółem:


5 170,00


1 061 624,00


103 224,00


95 577,78


7 646,22


1 048 924,00


-


17 870,00


0,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/154/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 r.

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

- zwiększa się dochody własne o kwotę - 168 724,60 zł, w tym:

dochody bieżące - 141 676,60 zł,

dochody majątkowe - 27 048,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę - 485,00 zł; w tym: z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 419,00 zł, z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat - 66,00 zł. Plan dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku Gminy zwiększono o kwotę - 21 748,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę - 21 427,00 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł: z tytułu wpływów dochodów za wynajem sali konferencyjnej - 14 700,00 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych - 3 227,00 zł, z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na lokacie bankowej - 3 500,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę - 13 355,00 zł, w tym: z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 2 975,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 7 180,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku - 3 200,00 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 874,81 zł. tj. o wpływ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w 2012 r. wydatków z funduszu sołeckiego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę - 24 534,79 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2013 r., Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. w kwocie - 24 426,00 zł. Kwota - 108,79 zł. pochodzi z dotacji na realizację Projektu ,, Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Jedwabne''.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę - 5 300,00 zł. Środki na zwiększenie planu dochodów pochodzą od Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Jedwabne.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę - 16 057 342,93 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w planie wydatków w następującym zakresie:

a) zwiększono się plan wydatków o kwotę - 168 724,60 zł, z tego: plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę - 26 249,00 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę - 9 594,00 zł z przeznaczeniem na zakup wodomierzy. Wymiana urządzeń pomiarowych ograniczy ogromną stratę ( 45,22 % ) wody pobranej z wodociągu w Jedwabnem.

W dziale 600 - Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę - 50 749,00 zł. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zwiększono plan wydatków w kwocie - 31 900,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan wydatków o kwotę - 18 849,00 zł. Zwiększono plan wydatków na zadanie pn.,, Przebudowa i rozbudowa ul. Kościuszki w m. Jedwabne '' w kwocie - 20 117,00 zł ; w tym o kwotę - 1 370,00 zł zwiększono plan wydatków na wykup gruntu pod budowę drogi. Kwota - 18 747,00 zł przeznaczona będzie na wymianę przyłączy wodno- kanalizacyjnych w ul. Kościuszki i Konopnickiej. W wyniku rozstrzygniętego przetargu zmniejszono wartość zadania pn. ,, Przebudowa ulicy Konopnickiej w Jedwabnem '' o kwotę 1 268,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę - 14 000,00 zł z przeznaczeniem na badanie i wymianę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych będących własnością Gminy.

W dziale 710 - Działalność usługowa zwiększono plan wydatków w kwocie - 3 400,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków obejmujących opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Jedwabne.

W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę - 24 500,00 zł. Na obsługę Rady Miejskiej zwiększono plan wydatków o kwotę - 1 000,00 zł. W Urzędzie Miejskim zwiększono plan wydatków o kwotę -20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla - 15 000,00 zł , zakup usług remontowych - 5 000,00 zł. Zwiększono plan wydatków na promocję Gminy w kwocie - 2 000,00 zł. Zwiększono również o kwotę - 1 500,00 zł plan wydatków w pozostałej działalności na zakup materiałów niezbędnych do obsługi poboru podatków. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę - 7 400,00 zł z prz4eznaczeniem na zakup dwóch aparatów do ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jedwabnem. Środki własne Gminy stanowią kwotę - 2 100,00 zł. Kwota - 5 300,00 zł pochodzi z dotacji otrzymanej z OSP Jedwabne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę - 24 617,60 zł tj. o otrzymaną dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. O kwotę - 191,60 zł ( - 108,79 zł. pochodzi z dotacji ) zwiększono plan wydatków przeznaczonych na realizację Projektu pn. ,, Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Jedwabne''.

W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę - 19 500,00 zł. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem zwiększono plan wydatków o kwotę - 13 464,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej obejmującej dopłatę w kwocie - 14,96 zł do 1m3sprzedanej wody dla odbiorców zasilanych z wodociągu i hydroforni w Orlikowie. Bazując na wykonaniu w I półroczu 2013 r. prognozowany pobór wody z hydroforni Orlikowo wyniesie - 6 900 m3wody.Dofinansowanie Gminy do pobranej wody w ilości 6 900 m3z hydroforni w Orlikowie za 2013 r. wyniesie - 103 224,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę - 16 568 878,72 zł. Deficyt budżetu nie zmienił się, stanowi kwotę - 511 535,79 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem nadzorczym uchwały Nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. i wskazaniem zawartym w Uchwale Nr 3381/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 1 sierpnia 2013 r. prawidłowo określono przychody stanowiące źródło finansowania deficytu budżetu Gminy na 2013 r. W uchwale Nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. Wielkości przychodów i rozchodów nie zmieniły się.

W załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w dz. 600, które zostały omówione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w poz. Nr 7 załącznika nr 4 wprowadzono nowe zadanie pn. ,, Zakup aparatów do ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jedwabnem na kwotę - 7 400,00 zł.

W załączniku Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji dla KZB w Jedwabnem.

Wprowadzone zmiany pozwolą na prawidłową realizację budżetu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe