Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/180/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Siemiatyckiego na lata 2013 - 2017"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r poz.595, poz. 645) oraz art.87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007r Nr 192, poz. 1394, z 2009r Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010r Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871)) po uzyskaniu opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Siemiatyckiego na lata 2013 - 2017", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Pierlejewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe