Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/185/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania ze stadionu miejskiego przy ul. Gen. N. Sulika 3 w Dąbrowie Białostockiej, stanowiący załącznik do ninejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/185/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 23 września 2013 r.

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania ze stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy Generała Sulika 3.

2. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek sportowych, meczy sportowych, sportowych zajęć szkolnych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych.

3. Do dyspozycji uczestników form określonych w ust. 2 oddaje się zaplecze sanitarno-socjalne.

4. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

§ 2. 1. Stadion jest własnością Gminy Dąbrowa Białostocka.

2. Administratorem obiektu jest Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej.

§ 3. 1. Ze stadionu mogą korzystać, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem:

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna,

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego,

4) osoby fizyczne,

5) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na imprezach sportowych organizowanych z udziałem publiczności.

2. Treningi i inne zajęcia sportowe nie mogą odbywać się podczas zawodów sportowych i innych imprez.

3. Przeprowadzane na stadionie zajęcia sportowe nie mogą wchodzić ze sobą w kolizję i stanowić zagrożenia dla osób - grup ćwiczących w tym czasie inne dyscypliny sportowe.

§ 4. 1. W godzinach 22.00 - 6.00 zabronione jest przebywanie na terenie stadionu osób bez zgody administratora obiektu.

2. Zabrania się korzystania z murawy stadionu w celach innych niż: treningi, zawody i imprezy o charakterze ogólnodostępnym.

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do przebywania na stadionie w związku z odbywającą się imprezą.

§ 5. Osoby uczestniczące w imprezie w charakterze widzów obowiązane są w szczególności:

1) przestrzegać postanowień regulaminu,

2) stosować się do poleceń służby porządkowej powołanej przez organizatora imprezy,

3) zachowywać się w sposób nie szkodzący lub nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,

4) używać urządzeń i obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 6. 1. Organizator imprezy z chwilą przejęcia stadionu celem przeprowadzenia imprezy jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów porządkowych wynikających z postanowień regulaminu.

2. Za bezpieczeństwo i porządek na stadionie odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy w szczególności:

1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2) zapewnienie opieki medycznej podczas trwania imprez, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione w § 8 ust. 1,

4) usuwanie z terenu stadionu osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób lub dopuszczających się niszczenia mienia,

5) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczeniu mienia,

6) zapewnienie drożności wejść na stadion oraz dróg na terenie stadionu, w tym zwłaszcza drogi ewakuacyjnej,

7) ustalenie z organizatorem przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych uczestnikom imprezy lub widzom oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc,

8) niezwłoczne poinformowanie właściciela o szkodach w mieniu stadionu, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą,

9) pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z uszkodzeniem mienia.

§ 7. 1. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator zajęć).

2. W celu utrzymania ładu i porządku w czasie trwania imprezy, przed jej rozpoczęciem oraz bezpośrednio po zakończeniu, organizator imprezy może powołać służbę porządkową.

3. Osoby wchodzące w skład służby porządkowej, o której mowa w ust. 2, powinny być zaopatrzone w oznaczenia wyróżniające je spośród innych osób.

4. Jeśli działania służby porządkowej okażą się niewystarczające dla przywrócenia ładu i porządku lub ochrony życia, zdrowia, albo mienia, organizator imprezy powinien niezwłocznie wezwać - odpowiednio do sytuacji: Policję, Straż Pożarną, służbę medyczną.

§ 8. 1. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu przedmiotów, które ze względu na swoją istotę lub użycie, mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia:

1) broni, w tym palnej, białej, pneumatycznej, gazowe i innej. Zakaz dotyczy także osób uprawnionych do posiadania broni, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji oraz innych służb i organów - w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,

2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, np. fajerwerków, kul świecących, rac oraz innych podobnie działających lub podobnie łatwopalnych przedmiotów,

3) noży, maczet, siekier kijów, (w tym drzewców od flag i transparentów), pałek (w tym używanych w grach sportowych), prętów i innych przedmiotów wykonanych z metalu w tym rury, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.), butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z twardego materiału,

4) urządzeń umożliwiających wytwarzanie niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie wszelkich instrumentów, w tym z napędem mechanicznym,

5) elementów odzieży lub przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby (w konsekwencji do uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby), a w szczególności kominiarek, masek, lub innych przedmiotów umożliwiających zakrycie twarzy lub jej części,

6) banerów, flag tzw. "sektorówek" odzwierciedlających hasła, emblematy lub znaki o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych, także w celu nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, lub społecznym,

7) środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie,

8) napojów alkoholowych wbrew warunkom wynikającym z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Zabrania się osobom przebywającym na terenie stadionu, także w trakcie trwającej imprezy:

1) spożywania napojów alkoholowych wbrew warunkom wskazanym w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydawanymi na jej podstawie przepisami porządkowymi,

2) rzucania wszelkimi przedmiotami,

3) rozniecania i podsycania ognia, odpalania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;

4) wstępu na teren lub w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności wchodzenia lub przechodzenia przez: pole gry, budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, a szczególnie płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty, dachy oraz inne miejsca, urządzenia i pomieszczenia, do których wstęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy,

5) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia lub eksponowania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych lub prowokujących uczestników imprezy do działań zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu,

6) głoszenia lub eksponowania symboli lub haseł o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych, także w celu nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym lub społecznym;

7) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wejść i wyjść oraz ciągów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych,

8) niszczenia infrastruktury stadionu,

9) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

10) zaśmiecania terenu imprezy.

3. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren stadionu.

4. Zakaz określony w ust. 3 nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników.

5. Zakazuje się wjeżdżania na teren stadionu wszelkiego rodzaju pojazdami mechanicznymi nie związanymi z organizowaną imprezą.

6. Zakaz określony w ust. 5 nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych i użytkowanych przez osoby

niepełnosprawne.

§ 9. 1. Organizator imprezy może wnieść na teren stadionu i użyć ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli posiada stosowne zezwolenia.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a także pełna odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie tego obowiązku.

§ 10. Osoby korzystające ze stadionu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:

1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) utrzymania czystości na terenie obiektu stadionu,

3) zabezpieczenia we własnym zakresie mienia wartościowego,

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych,

5) wyłączania oświetlenia, zakręcania wody w szatniach i sanitariatach,

6) powiadamiania administratora stadionu lub gospodarza obiektu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach.

§ 11. 1. Gmina Dąbrowa Białostocka zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń za wyrządzone na stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku obiektu lub spowodowanie zamieszek albo w nich uczestniczenie.

2. Uczestnik imprezy organizowanej na stadionie jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić organizatorowi imprezy, wszelkie wypadki lub szkody, powstałe na terenie stadionu w czasie imprezy.

3. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez osoby, które samowolnie korzystają ze stadionu i jego urządzeń w czasie, kiedy stadion jest nieczynny.

4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe