Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/179/13 Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 września 2013r.

o zmianie uchwały Nr IX/23/90 Rady Gminy w Mielniku w sprawie podziału Gminy Mielnik na sołectwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) oraz § 85 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 63, poz. 1319) zmienionego uchwałą Nr X/59/04 z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 37, poz. 705), uchwałą Nr XIV/78/04 z dnia 29 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 154, poz. 2045), uchwałą Nr XXII/127/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 25, poz. 336) uchwałą Nr XVII/74/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 215, poz. 2197) uchwałą Nr XXVI/117/09 z dnia 7 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 183, poz. 1962) uchwałą Nr XXII/155/13 z dnia 24 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz 2415) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/23/90 z dnia 27 sierpnia 1990 r. Rady Gminy w Mielniku w sprawie podziału Gminy Mielnik na sołectwa §1 otrzymuje nowe brzmienie:

Dokonuje się podziału Gminy na sołectwa zgodnie z załącznikiem do uchwały".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Stankiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/179/13
Rady Gminy Mielnik
z dnia 25 września 2013 r.

Podział Gminy Mielnik na sołectwa:

1. Sołectwo Mielnik - obejmujące miejscowości: Mielnik, Grabowiec.

2. Sołectwo Osłowo - obejmujące miejscowość: Osłowo.

3. Sołectwo Maćkowicze - obejmujące miejscowości: Maćkowicze, Stankowicze, Olchowicze, Kudelicze.

4. Sołectwo Homoty - obejmujące miejscowość: Homoty.

5. Sołectwo Pawłowicze - obejmujące miejscowości: Pawłowicze, Oksiutycze.

6. Sołectwo Moszczona Królewska - obejmujące miejscowości: Moszczona Królewska, Końskie Góry.

7. Sołectwo Radziwiłłówka - obejmujące miejscowość: Radziwiłłówka.

8. Sołectwo Adamowo-Mętna - obejmująca miejscowości: Mętna, Adamowo, Adamowo Zastawa, Poręby.

9. Sołectwo Tokary - obejmujące miejscowości: Tokary, Koterka.

10. Sołectwo Wilanowo - obejmujące miejscowość Wilanowo.

11. Sołectwo Niemirów - obejmujące miejscowość Niemirów.

12. Sołectwo Sutno - obejmujące miejscowość Sutno.

13. Sołectwo Wajków - obejmujące miejscowość Wajków.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe