Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/221/13 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji ds. referendum w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 849, poz. 951 i poz. 1529), w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 706) Rada Miejska w Augustowie, na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 17 w Szpitalu w Augustowie z siedzibą Obwodowej Komisji ds.Referendum w Augustowie, ul. Szpitalna 12 dla przeprowadzenia referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Augustowa oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe