reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/188/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, poz. 951 z 2013 r., poz. 21, poz. 228, poz. 888) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są odbierane w każdej ilości następujące rodzaje odpadów:

1) odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji,

2) odpady zielone, papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe, opakowania szklane oraz popiół zebrane w sposób selektywny,

3) odpady wielkogabarytowe.

2. Posegregowane odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a także:

- metale,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki i tonery,

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach),

- zużyte opony oraz odpady budowlane w ilości do 50 kg w miesiącu, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Przyjęcie odpadów, o których mowa w ust. 2 do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bez ponoszenia dodatkowych opłat, odbywać się będzie pod warunkiem, że zostaną zebrane i dostarczone w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.

4. Odpady komunalne posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz, traktowane będą jako odpady komunalne zmieszane.

5. Odpady określone w ust. 2 przyjmowane będą w godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Lokalizacja oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

6. Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj, ilość lub stan wskazują na to, że nie powstały one na terenie nieruchomości zamieszkałej z terenu gminy Choroszcz.

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę odpady komunalne odbierane są od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych z następującą częstotliwością:

1) z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi

- odpady komunalne zmieszane - 1 raz w miesiącu,

- odpady zebrane w sposób selektywny - 1 raz w miesiącu,

- odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku;

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi:

- odpady komunalne zmieszane - 1 raz w tygodniu,

- odpady zebrane w sposób selektywny - 1 raz w tygodniu,

- odpady wielkogabarytowe - 1 raz na 4 tygodnie.

§ 3. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych.

2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, nie może następować w niedziele i święta ustawowo wolne od pracy.

3. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień, o którym mowa w ust. 2, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień po dniu wolnym.

§ 4. W zamian za uiszczoną opłatę gmina Choroszcz przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, w zakresie wynikającym z normy zapisanej w § 10 ust. 2 pkt 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 6. Traci moc uchwała numer XIV/146/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 369) oraz uchwała nr XVI/156/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1807).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama