reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/190/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951 z 2013 r., poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Choroszczy lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 2 określa się jako format danych RTF z układem informacji i powiązań między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji określonego w załączniku do uchwały.

3. Deklaracja składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) może być przesłana za pomocą poczty elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub poprzez profil zaufany ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Traci moc uchwała numer XIV/148/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 371).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida


Załącznik do Uchwały Nr XX/190/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE CHOROSZCZ

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama