reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/192/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Choroszcz, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951 z 2013, poz. 21, poz. 228 i poz. 888) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz. U. poz. 299) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Choroszcz, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/217/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Choroszcz, w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 78, poz. 1181).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida


Załącznik do Uchwały Nr XX/192/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 września 2013 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZEZWOLENIE ZGODNIE Z ART. 7 UST. 1 PKT 2 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Choroszcz powinien spełniać poniższe wymagania:

1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. Nr 193, poz. 1617 );

3) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów, wyposażoną w:

- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 4,

- miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych,

4) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 3, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;

5) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

6) przestrzegać obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska i utrzymania czystości,

7) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama