reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 386/13 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 69 446,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 224,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 169 548,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 102 326,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 74 571 665,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 328 408,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 75 405 041,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 972 424,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 432 617,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta Grajewo
zastępca Burmistrza Miasta Grajewo


mgr Przemysław Chyliński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 386/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 września 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: porozumienia jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

33 913,00

- 2 224,00

31 689,00

80195

Pozostała działalność

33 913,00

- 2 224,00

31 689,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

19 681,00

- 2 224,00

17 457,00

Razem:

67 190,00

- 2 224,00

64 966,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

165 000,00

69 446,00

234 446,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

165 000,00

69 446,00

234 446,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

69 446,00

69 446,00

Razem:

67 010 358,00

69 446,00

67 079 804,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 386/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 września 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: porozumienia jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

33 913,00

- 2 224,00

31 689,00

80195

Pozostała działalność

33 913,00

- 2 224,00

31 689,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

33 913,00

- 2 224,00

31 689,00

Razem:

67 190,00

- 2 224,00

64 966,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 615 530,00

0,00

1 615 530,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 220 530,00

0,00

1 220 530,00

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

- 27 100,00

122 900,00

4480

Podatek od nieruchomości

212 000,00

27 100,00

239 100,00

750

Administracja publiczna

5 111 526,00

0,00

5 111 526,00

75011

Urzędy wojewódzkie

452 979,00

- 1 000,00

451 979,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 459,00

320,00

1 779,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 571,00

- 1 000,00

14 571,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 852,00

- 320,00

6 532,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

342 400,00

0,00

342 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

- 2 000,00

13 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 700,00

2 000,00

7 700,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 115 710,00

1 000,00

4 116 710,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

119 100,00

10 000,00

129 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

218 700,00

- 10 000,00

208 700,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1 880,00

1 000,00

2 880,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

188 437,00

0,00

188 437,00

4213

Zakup materiałów i wyposażenia

818,00

500,00

1 318,00

4303

Zakup usług pozostałych

32 966,00

- 500,00

32 466,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

166 724,00

0,00

166 724,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

0,00

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 400,00

- 210,00

2 190,00

4430

Różne opłaty i składki

3 220,00

210,00

3 430,00

801

Oświata i wychowanie

24 874 249,00

0,00

24 874 249,00

80104

Przedszkola

5 454 680,00

0,00

5 454 680,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

79 551,00

5 300,00

84 851,00

4220

Zakup środków żywności

428 413,00

- 3 000,00

425 413,00

4270

Zakup usług remontowych

24 673,00

- 2 300,00

22 373,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

95 361,00

- 1 900,00

93 461,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 232,00

- 1 900,00

18 332,00

80195

Pozostała działalność

283 433,00

1 900,00

285 333,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 993,00

1 900,00

47 893,00

852

Pomoc społeczna

5 355 851,00

0,00

5 355 851,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 702 029,00

0,00

1 702 029,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12 850,00

- 1 000,00

11 850,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

2 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

472 621,00

0,00

472 621,00

85395

Pozostała działalność

457 825,00

0,00

457 825,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

75 654,00

- 2 693,00

72 961,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

9 985,00

- 307,00

9 678,00

4307

Zakup usług pozostałych

127 485,00

2 693,00

130 178,00

4309

Zakup usług pozostałych

9 737,00

307,00

10 044,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

787 495,00

69 446,00

856 941,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

235 000,00

69 446,00

304 446,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

69 446,00

69 446,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 307 699,00

0,00

5 307 699,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

757 942,00

- 5 000,00

752 942,00

4300

Zakup usług pozostałych

690 000,00

- 5 000,00

685 000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

325 000,00

5 000,00

330 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

- 10 000,00

15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

300 000,00

15 000,00

315 000,00

926

Kultura fizyczna

10 380 214,00

0,00

10 380 214,00

92601

Obiekty sportowe

9 347 129,00

0,00

9 347 129,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

13 000,00

31 000,00

4270

Zakup usług remontowych

16 850,00

- 13 000,00

3 850,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

765 928,00

0,00

765 928,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 550,00

650,00

3 200,00

4430

Różne opłaty i składki

15 000,00

- 650,00

14 350,00

Razem:

67 843 734,00

69 446,00

67 913 180,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 160 480,00

0,00

7 160 480,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 506 900,00

0,00

6 506 900,00

3110

Świadczenia społeczne

6 194 502,00

- 17 122,00

6 177 380,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

105 027,00

15 220,00

120 247,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

159 795,00

1 902,00

161 697,00

Razem:

7 424 395,00

0,00

7 424 395,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 386/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 września 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę69 446,00 zł (zwiększenie)są następujące:

1) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.09.2013 r. - pismo Nr FB.II.3111.342.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 69 446,00 zł na realizację zadań bieżących.

§ 2. Zmiany planu dochodów na kwotę2 224,00 zł (zmniejszenie)są następujące:

1) rozdział 80195 § 2310 - zmniejszenie błędnego, podwójnego zaliczenia w planie przekazanej dotacji - 2 224,00 zł.

§ 3. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 69 446,00zł są następujące:

1) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 446,00 zł na zadanie bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna".

§ 4. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 2 224,00zł są następujące:

1) rozdział 80195 § 4440 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę błędnego, podwójnego zaliczenia kwoty 2 224,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie.

§ 5. Przesunięciaw planie wydatków w kwocie100 102,00 złsą następujące:

1) w rozdz. 70005 przesuwa się kwotę 27 100,00 zł z § 4300 do § 4480 na podatek od nieruchomości,

2) w rozdziale 75011 przesuwa się kwotę 320,00 zł z § 4120 WSO do § 3020 WSO na refundację zakupu okularów korygujących wzrok pracownika,

3) dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł w rozdz. 75022 z § 4210 do § 4300 na usługi pocztowe i doręczania korespondencji oraz czynsz dzierżawny ksera,

4) dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4300 do § 4210 na zakup tonerów, art. papierniczych, wyposażenia, akcesoriów hydraulicznych i elektrycznych, imadła, szlifierki kątowej,

5) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z rozdz. 75011-WSO z § 4040 do rozdz. 75023 § 4420 na wydatki związane z wyjazdem zagranicznym Burmistrza i pracownika ref. Strategii i rozwoju do Vareny na Litwie,

6) w rozdz. 75075 przesuwa się kwotę 500,00 zł z § 4303 do § 4213 na zakup poczęstunku na ewent promujący projekt Miasta Grajewo w ramach Projektu "The Questing",

7) dokonuje się przesunięcia kwoty 210,00 zł w rozdz. 75412 z § 4300 do § 4430 na brakującą składkę ubezpieczenia samochodu OSP,

8) w PM Nr 2 (rozdz. 80104) przesuwa się kwotę 3 000,00 zł z § 4220 do § 4210 na zakup środków czystości i gazu do końca 2013 r.,

9) w PM Nr 6 (rozdz. 80104) przesuwa się kwotę 2 300,00 zł z § 4270 do § 4210 na zakup materiałów do drobnych remontów wykonanych własną siła roboczą,

10) przenosi się kwotę 1 900,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 80195 § 4300 z przeznaczeniem na organizację Dnia Edukacji Narodowej,

11) w rozdz. 85154 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z planu wydatków pełnomocnika AA z § 4210 do planu wydatków Klubu "Zdrowie i trzeźwość" § 4210 na dożywianie dzieci uczestniczących na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej - w ramach kuchni terapeutycznej,

12) zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ właściwy na koszty realizacji zadania przeznacza środki w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w związku z tym dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 17 122,00 zł w rozdz. 85212 z § 3110 do § 4010 - 15 220,00 zł i § 4110 - 1 902,00 zł,

13) w MOPS w rozdziale 85219 przesuwa kwotę 1 000,00 zł z § 4140 do § 4700 w związku z brakującymi środkami na szkolenia pracowników,

14) w ramach Projektu POKL "Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości" ZSM Nr 2 dokonuje przesunięcia kwoty 3 000,00 zł w rozdz. 85395 z § 4177 - 2 693,00 zł, § 4179 - 307,00 zł do § 4307 - 2 693,00 zł, § 4309 - 307,00 zł w związku z wyborem na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

15) dokonuje się przesunięcia kwoty 15 000,00 zł z rozdz. 90003 § 4300 - 5 000,00 zł i z rozdz. 90004 § 4210 - 10 000,00 zł do rozdz. 90004 § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie wycinki 30 drzew,

16) w MOSiR w rozdziale 92601 (stadion) przesuwa się kwotę 13 000,00 zł z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarek, nawozów, farby oraz zakup materiałów do remontu trybun na stadionie miejskim oraz przesuwa się kwotę 650,00 zł w rozdz. 92604 z § 4430 do § 4280 na zakup usług zdrowotnych zawodników sekcji piłki nożnej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama