Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 22/2013 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23.805 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.805 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.412.770 zł w tym:

a) dochody majątkowe 254.729 zł

b) dochody bieżące 13.348.041 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.884.129 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 13.123.542 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 1.143.866 zł

b) wydatki bieżące 11.969.676 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.884.129 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 610.712 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Dokonuje się następujących zmian dochodów i wydatków budżetowych:

- w dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 12.432 zł i w rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 11.373 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 17 września 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień październik 2013 r.,

- w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 10.000 zł, a zwiększa się wydatki w § 4210 z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 700 zł, a zwiększa się w § 4300 o kwotę 700 z przeznaczeniem na opłatę faktury za usługi,

- w Szkole Podstawowej w Klukowie zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 1.600 zł, w § 4300 o kwotę 2.156 zł i w § 4440 o kwotę 670 zł, a zwiększa się w § 4110 o kwotę 4.006 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i w § 4370 o kwotę 420 z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne,

- w Szkole Podstawowej w Kuczynie zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 1.500 zł a zwiększa w § 4260 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną,

- w Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 204 zł, a zwiększa w rozdz. 80106 § 4440 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

- w Publicznym Gimnazjum w Klukowie zmniejsza się wydatki w dz. 854 rozdz. 85401 § 4210 o kwotę 284 , a zwiększa się § 4440 o kwotę 284 z przeznaczeniem na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80110 w § 4280 o kwotę 800 i w § 4440 o kwotę 891 a zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1.691 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za usługi,

- w dz. 853 rozdz. 85395 zmniejsza się wydatki § 4177 o kwotę 4.250 zł i w § 4179 o kwotę 750 zł, a zwiększa się w § 4217 o kwotę 4.250 zł i w § 4219 o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia projektu POKL "Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe