Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 194/2013 Wójta Gminy Sejny

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz § 7 pkt 3 uchwały Nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 7 452,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, tj. zwiększa się wydatki o kwotę
7 452,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: 10 633 210,19 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie 10 455 623,19 zł.,

b) majątkowe w kwocie 177 587,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem: 11 649 645,19 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie 10 065 426,19 zł.,

b) majątkowe w kwocie 1 584 219,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 września 2013 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

11 985,00

7 452,00

19 437,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

7 452,00

7 452,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

7 452,00

7 452,00

Razem:

8 705 550,00

7 452,00

8 713 002,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 920 208,19

0,00

1 920 208,19

OGÓŁEM:

10 625 758,19

7 452,00

10 633 210,19

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2013 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

10 633 210,19

1. Dochody bieżące

10 455 623,19

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

5 463,00

2. Dochody majątkowe

177 587,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

67 500,00

- dochody ze sprzedaży majątku

0,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2 871,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

107 216,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 194/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 września 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

2 960 657,00

7 452,00

2 968 109,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

178 600,00

7 452,00

186 052,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

121 400,00

4 968,00

126 368,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 566,00

2 484,00

10 050,00

Razem:

9 721 985,00

7 452,00

9 729 437,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 920 208,19

0,00

1 920 208,19

OGÓŁEM:

11 642 193,19

7 452,00

11 649 645,19

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2013 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

11 649 645,19

1. Wydatki bieżące

10 065 426,19

1) wydatki jednostek budżetowych

7 705 250,19

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 245 168,27

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 460 081,92

2) dotacje na zadania bieżące

73 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 199 749,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 427,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

81 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 584 219,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 584 219,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 350 296,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 194/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.403.2013.BB z dnia 17 września 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.403.2013.BB z dnia 17 września 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r.

Wójt Gminy


Jan Skindzier

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe