Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 4 września 2013r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bielsk Podlaski zadań publicznych powierzonych przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, z upoważnienia którego działa Zastępca Burmistrza - Pan Jan Radkiewicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bielsk Podlaski - Pana Janusza Panasiuka zwanym w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", a Gminą Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46, reprezentowaną przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski, Panią Raisę Rajecką przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bielsk Podlaski - Panią Nadzieją Sokołowską zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującą".

§ 1. 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr 20/126/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bielsk Podlaski zadań publicznych powierzonych przez zainteresowane gminy, oraz zgodnie z uchwałą Nr XIX/113/12 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci niepełnosprawnych , będących mieszkańcami Gminy Bielsk Podlaski, kwalifikujących się do oddziału integracyjnego przedszkola, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką 2 dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

2. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do dnia 10 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaski. Realizacja zadań określonych w § 1 wymaga przedłożenia przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać refundację kosztów nauczania/kształcenia do 20 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, nr konta 52 8063 0001 0070 0706 5699 0002..

2. Wysokość refundacji kosztów nauczania/kształcenia na 1 dziecko ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w danym roku szkolnym i bieżące wydatki ponoszone w przedszkolach na terenie Miasta Bielsk Podlaski i w dniu zawarcia porozumienia wynosi 598,90 zł. Wysokość refundacji kosztów nauczania/kształcenia na 1 dziecko podlega przeliczeniu w trakcie roku budżetowego.

3. Miasto Bielsk Podlaski przekaże Gminie Wiejskiej Bielsk Podlaski kalkulację wyliczonej kwotowej stawki refundacji.

§ 4. 1. Ostateczne rozliczenie refundacji kosztów nauczania/kształceniaza dany rok kalendarzowy nastąpi do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym refundacja była udzielana.

2. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

§ 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Wykonanie postanowienia w § 7 powierza się Przejmującemu.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Miasto Bielsk Podlaski, a dwa Gmina Bielsk Podlaski.

z -ca Burmistrza Miasta


Jan Radkiewicz

Wójt


mgr Raisa Rajecka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe