Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 261/XXIX/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 oraz poz. 979; z 2013 r. poz. 827) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 253/XXVIII/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 poz. 3373) wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 4 otrzymuje oznaczenie § 4 ust. 1

2) w § 4 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

Na wniosek osoby prowadzącej niepublicznie przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego Wójt Gminy może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe