Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/166/2013 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2013 r. poz. 21, 228, 888) Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości kwartalnie, bez wezwania, w terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do 15 kwietnia;

2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 lipca;

3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 października;

4) za październik, listopad, grudzień - do 30 grudnia.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Gminy Milejczyce Nr 72 8092 0001 0021 0034 2000 0010 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Milejczyce.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/142/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1227).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Fiłoc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe