Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/167/2013 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888), Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 3.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji określa odrębna uchwała.

§ 3. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 12,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 6,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/141/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (Dz.U. Woj. Podl. z 2013 r., poz.1226)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Fiłoc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe