Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puńsk w latach 2013 - 2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 685) i art. 21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz. 951), Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puńsk na lata 2013-2020" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puńsk, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/162/2013
Rady Gminy Puńsk
z dnia 30 września 2013 r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PUŃSK NA LATA 2013-2020

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy

§ 1. 1. Aktualny zasób mieszkaniowy gminy tworzy 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 384,96 m2znajdujących się w następujących budynkach:

Lp.

Lokalizacja

Rok budowy budynku

Ilość lokali mieszkalnych

Pow. użytkowa lokali m2

1

Nowiniki 21 - budynek byłej Szkoły Podstawowej

1963

2

78,0

2

Przystawańce 20 - budynek byłej Szkoły Podstawowej

1962

2

128,16

3

Wojtokiemie 3-budynek byłej Szkoły Podstawowej

1973

1

42,0

4

Puńsk, ul. Mickiewicza 23-budynek Urzędu Gminy

1990

2

136,8

R A Z E M

7

384,96

2. W istniejącym zasobie mieszkaniowym nie przewiduje się wydzielania lokali socjalnych i mieszkalnych z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

3. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach:

Rok

Zasób ogółem

Lokale mieszkalne

Lokale socjalne

Ilość lokali

Powierzchnia użytkowa (m2)

Ilość lokali

Powierzchnia użytkowa (m2)

2013

7

384,96

0

0

2014

7

384,96

0

0

2015

7

384,96

0

0

2016

7

384,96

0

0

2017

7

384,96

0

0

2018

7

384,96

0

0

2019

7

384,96

0

0

2020

7

384,96

0

0

4. Stan techniczny istniejącego zasobu mieszkaniowego jest dobry, za wyjątkiem stanu technicznego lokalu mieszkalnego w Wojtokiemiach.

Rozdział 2.
Analiza potrzeb, plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego istniejących zasobów oraz planowana sprzedaż, z podziałem na kolejne lata

§ 2. 1. Podstawowym celem władz gminy jest dążenie do zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków socjalno - bytowych, zgodnych z obowiązującymi standardami poprzez:

1) tworzenie dogodnych warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jak największej części wspólnoty samorządowej,

2) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w stanie co najmniej nie pogorszonym oraz w uzasadnionych sytuacjach inwestowanie w modernizację zasobu.

Tabela 1. Stan techniczny, analiza potrzeb oraz planowana sprzedaż na lata 2013-2020

Zasoby mieszkaniowe Gminy

Powierzchnia (m2)

Stan techniczny

Analiza potrzeb i plan remontów

Planowana sprzedaż (rok)

Nowiniki 21 - budynek byłej Szkoły Podstawowej

48,30

dobry

remont bieżący

-

Nowiniki 21 - budynek byłej Szkoły Podstawowej

29,70

dobry

remont bieżący

-

Przystawańce 20 - budynek byłej Szkoły Podstawowej

72,90

dobry

remont bieżący

-

Przystawańce 20 - budynek byłej Szkoły Podstawowej

55,26

dobry

remont bieżący

-

Wojtokiemie - budynek byłej Szkoły Podstawowej

42,00

słaby

remont bieżący

-

Puńsk, ul. Mickiewicza 23 - budynek Urzędu Gminy

68,40

dobry

remont bieżący

-

Puńsk, ul. Mickiewicza 23 - budynek Urzędu Gminy

68,40

dobry

remont bieżący

-

2. W okresie objętym programem nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych.

3. Dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych w przypadku zainteresowania zakupem mieszkań ze strony mieszkańców gminy lub w przypadkach uzasadnionych interesami gminy.

Rozdział 3.
Zasady polityki czynszowej

§ 3. 1. Stawkę czynszu za 1m2powierzchni użytkowej ustala Wójt Gminy stosownym zarządzeniem.

2. Przy obniżaniu czynszu uwzględnia się czynniki obniżające zależne od wyposażenia lokalu lub mieszkania, jego stanu technicznego oraz położenia i tak:

Czynniki obniżające stawkę czynszu:

1) mieszkanie bez instalacji wodociągowej - 10%

2) mieszkanie bez łazienki i wc - 10%

3) mieszkanie bez centralnego ogrzewania - 10%

Rozdział 4.
Sposób zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy

§ 4. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt. W okresie objętym niniejszym programem nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział 5.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach

§ 5. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w okresie objętym programem będą wpływy z tytułu czynszów za wynajem lokali. Mogąca występować różnica pomiędzy dochodami z najmu, a faktycznymi kosztami bieżącego utrzymania budynków i lokali oraz ich remontów pokrywana będzie z budżetu gminy.

Rozdział 6.
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji i remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wydatki inwestycyjne

§ 6. 1. Na wysokość wydatków w kolejnych latach składać się będą głównie koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków.

2. Zarząd wykonywany będzie we własnym zakresie, dlatego też nie wyodrębnia się kosztów z tym związanych.

3. W okresie objętym programem nie planuje się zakupu i budowy nowych budynków i lokali.

Tabela nr 2. Plan wydatków z podziałem na kolejne lata.

Zasoby mieszkaniowe Gminy

Wysokość wydatków w latach 2013 - 2020

Na remonty bieżące (zł)

Na remonty kapitalne i modernizację

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nowiniki 21 - budynek byłej Szkoły Podstawowej

500

500

500

500

500

500

500

500

-

-

-

-

-

-

-

-

Nowiniki 21 - budynek byłej Szkoły Podstawowej

500

500

500

500

500

500

500

500

-

-

-

-

-

-

-

-

Przystawańce 20 - budynek byłej Szkoły Podstawowej

500

500

500

500

500

500

500

500

-

-

-

-

-

-

-

-

Przystawańce 20 - budynek byłej Szkoły Podstawowej

500

500

500

500

500

500

500

500

-

-

-

-

-

-

-

-

Wojtokiemie - budynek byłej Szkoły Podstawowej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Puńsk, ul. Mickiewicza 23 - budynek Urzędu Gminy

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Puńsk, ul. Mickiewicza 23 - budynek Urzędu Gminy

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Generalny remont ww. lokali przy ich stanie byłby zbyt kosztowny w stosunku do uzyskanych efektów. W okresie objętym programem planuje się wykonywanie remontów bieżących, których realizacja będzie miała na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym. Gmina Puńsk będzie wykonywała wszelkie drobne remonty lokali i budynków, w których się one znajdują, w zakresie na jaki pozwolą środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy, w kolejności zależnej od ich stopnia pilności.

Rozdział 7.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 7. 1. W okresie objętym planem nie przewiduje się remontów generalnych mieszkań w związku z czym nie zachodzi konieczność zamiany lokali związanych z remontem budynków i lokali.

2. W okresie objętym programem nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych.

3. W celu poprawienia efektywności gospodarowania zasobem należy dążyć do ustalania czynszów na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz kosztów bieżących remontów.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/162/2013
Rady Gminy Puńsk
z dnia 30 września 2013 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PUŃSK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Tworząc warunki do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej, Gmina Puńsk wynajmuje lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na warunkach określonych w ustawie oraz niniejszej uchwale.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),

2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Puńsk,

3) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Puńsk,

4) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

5) średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego - rozumie się przez to dochód określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ustalony jako średni dochód z gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o najem mieszkania,

6) lokalu - rozumie się przez to lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy,

7) lokalu zamiennym - rozumie się przez to lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy,

8) uchwale - rozumie się przez to niniejszą uchwałę.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu.

§ 2. 1. Za osoby spełniające kryterium dochodowe uzasadniające oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu z zasobu Gminy uważa się osoby, których średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

1) 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 100 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Lokal socjalny może być oddany w najem na czas oznaczony osobie, której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem nie przekracza:

1) 75 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 50% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

3. W przypadku gdy o wynajem lokalu mieszkalnego ubiega się tylko jeden wnioskodawca przepisów §2 ust.1 i 2 nie stosuje się.

4. Obniżki czynszu mogą być udzielane najemcom lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, z którymi zawarte zostały umowy najmu na czas nieoznaczony i których średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o obniżenie czynszu wynosi:

1) od 40 do 60 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i od 30 do 50 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,

2) poniżej 40 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i poniżej 30 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

5. Obniżka obowiązującej stawki czynszu może być zastosowana w wysokości:

1) do 10 % w przypadku najemców, o których mowa w §2 ust.4 pkt 1;

2) do 20 % w przypadku najemców, o których mowa w § 2 ust.4 pkt 2.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 3. Za warunki mieszkaniowe kwalifikujące do ich poprawy uważa się:

1) zamieszkiwanie na stale w lokalu, w którym na jedną uprawnioną osobę przypada mniej niż 5 m2powierzchni mieszkalnej (pokoi) w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

2) zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na pobyt ludzi,

3) zamieszkują razem z osobą chorą, niepełnosprawną oraz osobą wymagającą stałej opieki.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 4. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego przysługuje:

1) osobom niezbędnym dla Gminy z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy lub posiadane kwalifikacje,

2) osobom, które utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej lub pożaru oraz innych zdarzeń losowych,

3) osobom, które nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu nakazującego opuszczenie i opróżnienie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,

4) osobom, posiadającym tytuł prawny do lokalu znajdującego się w budynku podlegającym rozbiórce w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy lub stanem technicznym.

2. Spośród osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas oznaczony, dokonuje się wyboru biorąc pod uwagę powierzchnię wolnego lokalu w stosunku do liczby członków gospodarstwa domowego z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia pokoi nie może być mniejsza niż 5 m2powierzchni na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

3. Przy rozpatrywaniu spraw, o których mowa w § 8 ust. 1 nie stosuje się kryterium dochodowego.

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

§ 5. 1. Najemca może dokonywać zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą wójta.

2. Nie zezwala się na dokonywanie zamiany lokali, gdy w jej wyniku będzie przypadało na osobę mniej

niż 5 m2powierzchni łącznej lokalu.

3. Koszty związane z dokonaniem zamiany ponoszą najemcy.

4. Rozliczenia finansowe wynikające z eksploatacji mieszkań (np. zużycie wody, energii elektrycznej

i remontu mieszkań) dokonują najemcy w oparciu o protokół sporządzony przed dokonaniem zamiany

mieszkań.

5. Przy udzieleniu zgody na zamianę należy uwzględnić:

1) regularność opłacania czynszu i innych należności związanych z najmem,

2) ewentualność korzystania z dodatku mieszkaniowego przy zamianie na większy lokal.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 6. 1. Najem lokalu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego złożony w Urzędzie Gminy.

2. W przypadku większej liczby chętnych do wynajmu tego samego lokalu powołuje się Komisję Mieszkaniową, która rozpatruje wnioski o najem lokalu.

3. Komisję Mieszkaniową powołuje wójt w formie zarządzenia.

4. Komisja składa się z minimum 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli Rady Gminy i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy:

1) opiniowanie wniosków o wynajęcie lokalu,

2) rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń dotyczących wynajmowania lokalu.

Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 7. 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalumogą wstąpićosoby bliskie najemcy wymienione w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Osoby, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu są zobowiązane do jego opuszczenia najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty opuszczenia lokalu przez najemcę lub po jego śmierci.

3. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu wójt opróżni lokal w postępowaniu sądowym obciążając kosztami wynajmującego.

Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

§ 8. Do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m2uprawnieni są wnioskodawcy, których stały dochód gwarantuje pokrycie kosztów wynajmu lokalu i których rodzina składa się z co najmniej 7 osób.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe