Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/181/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 8 października 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarna Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 i poz. 645) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1051, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i poz. 827) uchwala się, co następuje:

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarna Białostocka stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/119/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarna Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3032) zmieniona uchwałą Nr XXI/125/12 z dnia 13 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3601).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/181/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:

a) uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych,

b) uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych,

c) słuchaczowi nauczycielskiego kolegium języków obcych,

d) słuchaczowi kolegium pracowników służb społecznych,

e) słuchaczowi publicznego kolegium nauczycielskiego,

f) słuchaczowi niepublicznego kolegium nauczycielskiego,

g) słuchaczowi niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych;

2) do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki:

a) wychowankowi publicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych,

b) wychowankowi niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych,

c) wychowankowi publicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonym niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

d) wychowankowi niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonym niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

e) uczniowi szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) "regulaminie" - należy przez to rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarna Białostocka;

2) "Dyrektorze Ośrodka" - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej";

3) "gminie" - należy przez to rozumieć Gminę Czarna Białostocka;

4) "dyrektorze" bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć dyrektora każdego typu jednostki oświatowej;

5) "ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami);

6) "uczniu" - należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) zamieszkujące teren Gminy Czarna Białostocka;

7) "słuchaczu kolegium" - należy przez to rozumieć słuchacza publicznego lub niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych, publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, kolegium pracowników służb społecznych,

8) "stypendium" - należy przez to rozumieć stypendium szkolne,

9) "zasiłku" - należy przez to rozumieć zasiłek szkolny.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi jako stypendium lub jako zasiłek.

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi w celu:

1) zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,

2) umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,

3) wspierania edukacji uczniów zdolnych.

§ 5. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Dyrektor Ośrodka w drodze decyzji administracyjnej.

§ 6. 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest przyznawane na wniosek:

1) rodziców lub prawnych opiekunów,

2) pełnoletniego ucznia,

3) dyrektor szkoły.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

4. Do wniosków wymienionych w ust. 2 i 3 należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o sytuacji materialnej rodziny,

§ 7. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane z urzędu.

Rozdział 2.
Stypendium szkolne

§ 8. Stypendium może być udzielane uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, jak wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,

c) stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkolę;

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do ucznia w rozumieniu § 1 pkt 1 lit. c, d, e, f, g oraz pkt 2 lit. a, b, c, d regulaminu, a w szczególności transportu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie;

5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2, 3, a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej także w formie, o której mowa w ust. 4 nie jest możliwe;

6) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że w przypadku słuchacza kolegium udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 nie jest celowe.

§ 9. 1. Stypendium może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

2. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:

1) w formie rzeczowej opłacane bezpośrednio przez gminę (za pośrednictwem szkoły),

2) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków oraz innych dokumentów świadczących o poniesionych wydatkach na cele edukacyjne.

§ 10. 1. Stypendium może być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest dochód na osobę w rodzinie.

3. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej będzie się również w szczególności uwzględniać występowanie w rodzinie:

1) bezrobocia,

2) niepełnosprawności,

3) ciężkiej lub długotrwałej choroby,

4) wielodzietności,

5) braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6) alkoholizmu,

7) narkomanii,

8) niepełność rodziny.

4. W celu ustalenia trudnej sytuacji materialnej ucznia Dyrektor Ośrodka może powołać Komisję Stypendialną.

§ 11. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkują na terenie gminy Czarna Białostocka,

2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy,

3) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

§ 12. 1. Podstawą przyznawania stypendium jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

2. Członkami rodziny są małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni dziecka, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek) oraz dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziny.

3. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu (np. na skutek śmierci lub kalectwa członka rodziny), stypendium ustala się na nowych warunkach dochodowych rodziny, począwszy od miesiąca, w którym złożono nowy wniosek, bez wyrównywania.

4. Przy wyliczaniu dochodu, do składu rodziny nie są wliczane osoby pełnoletnie, bez stałych źródeł dochodu lub odbywające zasadniczą służbę wojskową. Wyjątek stanowią:

1) rodzice bez stałych źródeł dochodów,

2) osoby niezdolne do podjęcia pracy zawodowej ze względu na stan zdrowia,

3) jedno z rodziców, niepracujące i pobierające zasiłek z tytułu wychowywania dzieci,

4) dzieci uczące się do ukończenia 24 roku życia.

§ 13. Wysokość dochodów, o których mowa w § 11 regulaminu, należy udokumentować stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami.

§ 14. 1. Podstawą przyznania stypendium dla ucznia samodzielnego finansowo są jego dochody osobiste.

2. Za ucznia samodzielnego finansowo uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3) jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium w przypadku dochodu z roku bieżącego.

3. Dochód ucznia pozostającego w związku małżeńskim określa się następująco:

1) jeżeli współmałżonek ucznia jest także uczniem lub studentem sytuację każdego z nich określa się oddzielnie w oparciu o dochody jego rodziny, a posiadane dzieci wlicza się do składu rodziny pobierającej na nie zasiłek rodzinny;

2) jeżeli współmałżonek ucznia pracuje zawodowo lub posiada inne stałe źródła dochodów, sytuację materialną określa się w oparciu o dochody współmałżonka, jeżeli jest spełniony warunek samodzielności finansowej, określony w ust. 2.

§ 15. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 16. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, niezależnie od uzyskiwanej pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i wynosi miesięcznie:

1) do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi do 50 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

2) do 150 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi od 50 % do 70 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

3) od 80 % do 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi od 70 % do 100 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Maksymalna wysokość stypendium stanowiąca 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przysługuje, w szczególności:

1) pełnym sierotom,

2) dzieciom z rodzin zastępczych,

3) dzieciom wobec których nie ma osób zobowiązanych do alimentacji.

§ 17. 1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz załącznikami należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do dnia 15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października, za wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Jeżeli forma stypendium tego wymaga, stypendium może być realizowane w okresach inne niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Wniosek może być złożony w okresie 1 miesiąca po wystąpieniu udokumentowanych następujących zdarzeń mających wpływ na sytuację materialną rodziny: choroba wnioskodawcy, utrata dochodu.

§ 18. Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozdział 3.
Zasiłek szkolny

§ 19. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

1) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,

2) klęski żywiołowej,

3) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,

4) innych, szczególnych okoliczności.

§ 20. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium.

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 21. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Rozdział 4.
Obowiązki i obowiązani w postępowaniu w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 22. 1. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o trwałych zmianach, które zachodzą w składzie, dochodach rodziny lub toku nauki ucznia, a mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium szkolnego.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 23. W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium mają zastosowanie przepisy art. 90o ustawy.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 24. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 ustawy.


Załącznik Nr 1 do regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XXIX/181/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XXIX/181/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe