Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Gminy Przerośl

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594, poz. 645), art.211, art.212, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 12.370.807zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10.062.719zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.308.088zł.

2) Plan wydatków ogółem - 13.422.612zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.244.029zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.178.583zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/2013
Rady Gminy Przerośl
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/172/2013
Rady Gminy Przerośl
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/172/2013
Rady Gminy Przerośl
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/172/2013
Rady Gminy Przerośl
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe