Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/179/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 8 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę138 000 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę170 178 zł,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę308178 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem:30 852 997,91 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości28 792 241,91 zł,

- dochody majątkowe w wysokości2 060 756,00 zł,

2) plan wydatków ogółem:32 281 366,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości25 797 221,91 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości6 484 145,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości1 428 369 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie700 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
728 369 .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie500 000 ,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie700 000 ,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie1 000 000 zł.

§ 6. W uchwale Nr XXII/133/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIII/143/13 z dnia 12 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXIV/148/13 z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą Nr XXV/159/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXVI/163/13 z dnia 11 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXVII/170/13 z dnia 16 lipca 2013 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/173/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujace zmiany:

1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2013 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2013 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) załącznik Nr 7 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2013 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/179/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Klasyfikacja

Zwiększenie
dochodów

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj
zadania

Dział

Rozdział

§

Dochody bieżące

758

75814

2030

25.670

Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.87.2013.MS z dnia 27.08.2013 r.

własne

801

80103

2030

9.936

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

własne

801

80104

2030

49.473

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. (przedszkole)

własne

OGÓŁEM
dochody bieżące

85.079

×

Dochody majątkowe

758

75814

6330

1.002

Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.- pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.87.2013.MS z dnia 27.08.2013 r.

własne

900

90095

6207

51.919

Zwiększenie dochodów z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu "Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego" - refundacja poniesionych wydatków.

własne

OGÓŁEM
dochody majątkowe

52.921

×

DOCHODY RAZEM

138.000

×


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/179/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Klasyfikacja

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

Wydatki bieżące

754

75412

4270

15.000

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na remont dachu budynku OSP w Czarnej Białostockiej.

własne

757

75702

8110

85.000

Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

własne

801

80103

4010

9.936

Zwiększenie wydatków w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

własne

801

80103

4010

9.936

Zmniejszenie wydatków w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej finansowanych ze środków własnych gminy.

własne

801

80104

4010

49.473

Zwiększenie wydatków Przedszkola w Czarnej Białostockiej finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

własne

801

80104

4010

49.473

Zmniejszenie wydatków Przedszkola w Czarnej Białostockiej finansowanych ze środków własnych gminy.

własne

852

85202

4330

23.600

Zwiększenie wydatków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej, dotyczących opłat za pobyt mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w domach pomocy społecznej.

własne

852

85215

3110

108.000

Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

własne

853

85395

3119

23.600

Zmniejszenie wydatków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej, stanowiących wkład własny do realizacji projektu "Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka"

własne

900

90095

4210

2.169

Zmniejszenie wydatków dotyczących zakupu materiałów w ramach gospodarki komunalnej.

własne

900

90095

4270

15.000

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na remont dachu budynku na targowicy miejskiej Czarnej Białostockiej.

własne

700

70095

4300

35 000

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na rozbiórkę budynku przy ul. Szkolnej 1

własne

921

92109

2480

50.000

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w związku z realizacją projektu pn. "Dbajmy o tradycję".

własne

OGÓŁEM
Wydatki bieżące

170.178

306.009

×

Wydatki majątkowe

900

90095

6050

2.169

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na budowę altany drewnianej we wsi Wólka Ratowiecka

własne

OGÓŁEM
Wydatki majątkowe

2.169

×

WYDATKI RAZEM

170.178

308.178


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/179/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka

1 288 849

1 232 849

519 534

A.
B.
C.

713 315

Urząd Miejski

2.

600

60016

Budowa ul. Spółdzielczej

370 000

370 000

70 000

300 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3.

600

60016

Budowa ul. Orzeszkowej

465 000

465 000

165 000

300 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4.

600

60016

Budowa ul. Kasztanowej i Wierzbowej

520 000

520 000

420 000

100 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka - etap I

55 000

55 000

55 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic os. Zory

20 000

20 000

20 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

7.

600

60016

Budowa ul. Gęsiej

44 726

44 726

44 726

A.
B.
C.

Urząd Miejski

8.

600

60016

Przebudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wrzosowej do Podlaskiego Parku Przemysłowego

800 000

800 000

800 000

A.
B.
C

Urząd Miejski

9.

700

70095

Termomodernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 9 w Czarnej Białostockiej

21 000

21 000

21 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

10.

710

71004

Opracowania urbanistyczne

40 000

40 000

40 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

11.

750

75023

Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

12.

754

75412

Wykonanie centralnego ogrzewania oraz wymiana okien w budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej

68 150

68 150

68 150

A.
B.
C.

Urząd Miejski

13.

801

80101

Budowa skoczni i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej oraz modernizacja szatni

198 245

198 245

198 245

A.
B.
C.

Urząd Miejski

14.

801

80101

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.

119 038

119 038

55 733

A. 63 305
B.
C.

Urząd Miejski

15.

900

90001

Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji

40 000

40 000

40 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

16.

900

90001

Budowa przepustu pod torem kolejowym na działce nr 1594/14 w Czarnej Białostockiej

318 700

318 700

318 700

A.
B.
C.

Urząd Miejski

17.

900

90002

Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja projektowa

39 000

39 000

39 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

18.

900

90095

Budowa altany drewnianej we wsi Wólka Ratowiecka

7 769

7 769

7 769

A.
B.
C.

Urząd Miejski

19.

926

92601

Budowa hali sportowo-widowiskowej

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

20.

700

70005

Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości

200 000

200 000

200 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

21.

720

72095

Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

263 712

263 712

39 557

A.
B.
C.

224 155

Urząd Miejski

22.

754

75412

Zakupy inwestycyjne - zakup aparatu oddechowego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Oleszkowie.

4 733

2 933

2 933

A.
B.
C. 1 800

Urząd Miejski

23.

754

75495

Zakupy inwestycyjne - zakup punktu kamerowego na ul. Sienkiewicza

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

24.

900

90095

Zakupy inwestycyjne - zakup układu klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni Podlaskiego Parku Przemysłowego

7 000

7 000

7 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

Ogółem

4 920 922

4 863 122

3 162 347

700 000

63 305

937 470

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/179/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2013 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gmina Wasilków

4 200

2

Gmina Białystok

10 000

3

Powiat Białostocki

621 355

4

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

562 900

5

Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej

270 300

Razem

635 555

833 200

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanek Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2014

51 000

2

Działania w zakresie profilaktyki uzależnień

80 554

3

Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.

10 600

4

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsród dzieci i młodzieży

23 400

Razem

165 554


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/179/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków pieniężnych na początek roku

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

Stan środków pieniężnych na koniec roku

1

2

3

4

5

6

Dochody jednostek budżetowych

z tego:

1.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

0

21 750

21 750

0

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej

0

26 780

26 780

0

3.

Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej

0

6 980

6 980

0

4.

Przedszkole w Czarnej Białostockiej

0

31 300

31 300

0

Ogółem

0

86 810

86 810

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe