Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 184/XXVIII/13 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 595, poz. 645) i art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 217) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie z dnia 17 września 2013r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, nadanego Uchwałą Nr 118/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012r., poz. 2232 i 3647), struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, stanowiąca załącznik do statutu, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski


Załącznik do Uchwały Nr 184/XXVIII/13
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 26 września 2013 r.

Struktura organizacyjna
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie

1. Dyrektor SP ZOZ w Augustowie,

2. Zastępca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej,

3. Główny księgowy,

4. Naczelna Pielęgniarka,

5. Szpital:

1) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

2) Oddział Chirurgii Ogólnej,

3) Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym

4) Oddział Pediatryczny,

5) Oddział Chorób Wewnętrznych,

6) Oddział Obserwacyjno - Zakaźny,

7) Blok Operacyjny,

8) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

9) Izba Przyjęć,

10) Apteka zakładowa

6. Poradnie specjalistyczne :

1) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

2) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

3) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,

4) Poradnia Chorób Zakaźnych,

5) Poradnia Rehabilitacyjna,

6) Dział fizjoterapii,

7) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy

8) Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

9) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

10) Poradnia (gabinet) pielęgniarki

11) Poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej rodzinnej,

12) Pracownia RTG

13) Pracownia USG

14) Pracownia Spirometryczna

15) Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

16) Pracownia Endoskopowa Przewodu Pokarmowego

7. Pielęgniarka do spraw zakażeń szpitalnych

8. Kapelan Szpitalny,

9. Sala przygotowania i wydawania zwłok wraz z chłodnią do przechowywania ,

10. Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej,

11. Dział Płac,

12. Dział Finansowo - Księgowy,

13. Dział Spraw Osobowych i Socjalnych,

14. Dział Organizacji i Kontroli oraz Zamówień Publicznych,

15. Dział Techniczno-Gospodarczy i Zaopatrzenia wraz ze stanowiskiem ds. informatyzacji,

16. Samodzielne stanowisko do spraw BHP,

17. Radca Prawny.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe