Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 10 października 2013r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Łapach w okręgu wyborczym nr 1

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ust.1 i 2 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z 2011 r. Nr 34, poz. 172) , w związku z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113, nr 102, poz. 588, nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, oraz z 2012 r., poz. 1399) Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Miejskiej w Łapach.

1. Rada Miejska w Łapach uchwałą Nr XXXVII/368/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 1 radnego Pan Marka Łapińskiego z listy wyborczej nr 13 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie w związku z art. 190 ust.1 pkt 5 ustawy .

2. Rada Miejska w Łapach uchwałą Nr XXXVIII/391/13 z dnia 27 września 2013 r. stwierdziła, że radnym w okręgu wyborczym nr 1 został Pan Ryszard Jan Roszkowski kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgu wyborczego nr 1 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe