Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 147/XXVII/13 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Perlejewo, zwanej dalej "deklaracją" określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Perlejewo deklarację, o której mowa w § 1.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Perlejewo deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr 108/XX/12 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 17 grudnia 2012 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 497).

2. Deklaracje złożone na podstawie uchwały Nr 108/XX/12 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 17 grudnia 2012 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 497) zachowują swą ważność do czasu zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady


Sławomir Bondarczuk


Załącznik do Uchwały Nr 147/XXVII/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik1.xls

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe