Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/255/13 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 10 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół w Michalowie prowadzonym przez Gminę Michałowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz.594, ) oraz art. 5c pkt 3 i art. 14 ust. 5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370 z 2009 roku Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 32, Nr 127, poz.857,Nr 148, poz. 991,Nr 127,poz.827) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XV/145/12 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 29 marca 2012r w sprawie ustalenia wysokości opłat w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół w Michalowie prowadzonym przez Gminę Michałowo § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole o których mowa w § 2 w wysokości 1 za godzinę" .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe