Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/259/13 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 10 października 2013r.

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548). oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858; z 2007r. Nr 147, poz.1033; z 2009r. Nr 18, poz.97; z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz. 1578, z 2012r. poz. 951, poz. 1513) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie w wysokości 1,36 zł do m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo przez gospodarstwa domowe oraz gminne jednostki i zakłady budżetowe.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr XI/92/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe