Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 11 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczania aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Sokólski jest podmiotem tworzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/97/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczania aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Sokólski jest podmiotem tworzącym (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 1443) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Aktywa trwałe zakładu będące nieruchomościami lub ich częściami mogą być oddane w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczone na cele związane ze świadczeniem usług medycznych.

2. Oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części na inne cele niż wskazane w ust. 1 jest dopuszczalne w przypadku, gdy nie spowoduje to ograniczenia dotychczasowej dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład.

3. Oddanie nieruchomości lub jej części w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 30 dni i nie dłuższy niż 3 lata wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zarządu Powiatu Sokólskiego.

4. Oddanie nieruchomości lub jej części w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak również w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 wymaga uprzedniego uzyskania przez zakład zgody Zarządu Powiatu Sokólskiego.

5. Wniosek o wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości lub jej części w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie powinien zawierać jej opis wraz ze wskazaniem przeznaczenia i sposobu jej zagospodarowania.

6. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części następuje w drodze przetargu organizowanego przez kierownika zakładu, z zastrzeżeniem ust. 7-9.

7. Jeżeli w postępowaniu przetargowym nie uda się wyłonić podmiotu, na rzecz którego nastąpi oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części, następuje po przeprowadzonych rokowaniach.

8. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części może nastąpić bez przeprowadzania postępowania przetargowego w przypadku, gdy:

1) po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zakład zawiera kolejną umowę z tym samym podmiotem, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

2) oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części jest niezbędne do prawidłowej realizacji przez zakład projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

3) oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części nastąpi na czas oznaczony do 30 dni.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części, następuje po przeprowadzonych rokowaniach.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe