Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Podlaskiego

z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrum powiadamiania ratunkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092) oraz art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59 oraz z 2011 r. 288, poz. 1688):

§ 1. W porozumieniu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrum powiadamiania ratunkowego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 150) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1. 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji wykonywanie zadań centrum powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa podlaskiego, z wyłączeniem miasta Białystok i powiatu białostockiego polegających na:

1) przyjmowaniu zgłoszeń dokonywanych przez abonentów operatorów sieci komórkowych z numeru alarmowego 112, kwalifikacji i selekcji zgłoszeń dotyczących stanów nagłego zagrożenia życia, środowiska lub mienia, wymagających podjęcia działań ratowniczych;

2) przekierowaniu zgłoszeń w ramach posiadanej infrastruktury technicznej łączności telefonicznej stacjonarnej do właściwych jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego;

3) powiadamianiu właściwego lekarza koordynatora ratownictwa medycznego przez służbę dyżurną Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w przypadku konieczności spowodowanej rodzajem lub skalą zdarzenia, w szczególności podczas wystąpienia zdarzeń masowych. " .

§ 2. Załącznik do porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego porozumienia.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Podlaski Komendant Wojewódzki Policji Sławomir Mierzwa z up. I Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji


Adam Petelski

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno


Załącznik do Porozumienia Nr ....................
Wojewody Podlaskiego
z dnia 22 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe