Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Gminy Filipów

z dnia 15 października 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Filipów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Filipów zwany dalej regulaminem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Filipów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3598).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 15 października 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY FILIPÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Filipów dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikajacych z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do:

1) zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych obejmujących następujące surowce:

a) papier i tektura

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

2) zbierania w sposób selektywny powstających w gospodarstwach domowych następujących odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

g) odpady zielone;

3) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przylegającego bezpośrednio do nieruchomości:

a) nadmiar błota, śniegu i lodu należy usuwać z chodnika na bieżąco, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów - pozostawiając na krawędzi chodnika od strony jezdni oraz posypywanie chodnika piaskiem lub innym środkiem zapobiegającycm śliskości w celu jej zlikwidowania,

b) inne zanieczyszczenia zalegające chodnik należy usuwać sukcesywnie, aby utrzymać czystość i zapobiec nie przewidzianym wypadkom.

§ 3. Mycie samochodów poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem:

1) stosowania do tego celu szamponów i innych środków ulegających biodegradacji;

2) powstające ścieki nie mogą bezpośrednio wpływać do ziemi lub zbiornika wodnego.

§ 4. Naprawy samochodów poza warsztatami naprawczymi są dozwolone na terenie nieruchomości pod

warunkiem:

1) będą ograniczały się do napraw drobnych (np. wymiana żarówek, kół, świec zapłonowych itp.),

2) nie będą powodowały uciążliwości dla sąsiadów,

3) nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska tj. emisji hałasu, spalin i wycieku oleju, a powstające odpady będą usunięte zgodnie z obowiazującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości między innymi przez wyposażenie jej w odpowiednie urządzenia (pojemniki, kontenery, worki) do zbierania odpadów o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości:

1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l - 1100 l,

2) pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 l.

2. Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości należy gromadzić w metalowych lub z tworzywa sztucznego pojemnikach na kółkach, posiadających pokrywy - na odpady zmieszane lub segregowane, bądź workach szczelnie zamkniętych o odpowiednim kolorze i oznaczeniu, przeznaczonych odpowiednio do wyselekcjonowanych surowców.

§ 6. 1. Pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów zmieszanych na terenie nieruchomości powinna wynikać ze średniej ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwie domowym i liczby osób korzystających z pojemników oraz dostosowana do nich częstotliwość odbioru.

2. Oprócz pojemników na odpady selektywnie zebrane każde gospodarstwo domowe winno posiadać pojemnik na odpady zmieszane o minimalnej pojemności 120 l.

3. W okresach zwiększonej ilości wytwarzanych odpadów (np. w okresie letnim przy wzroście liczby osób w gospodarstwie domowym) jest moliwość zamiany pojemnika na większy, bądź dodatkowo odpady gromadzić w odpowiednich workach do tego celu przeznaczonych w porozumieniu z podmiotem uprawnionym odbierającycm odpady.

4. Odpady komunalne zbierane selektywnie, należy gromadzić w następujący sposób:

1) odpady opakowaniowe stanowiące surowce wtórne muszą być sortowane i gromadzone w pojemnikach bądź workach dostarczonych przez podmiot uprawniony odbierający odpady i wystawiane do odbioru w terminach określonych w harmonogramie wywozu;

2) surowce wtórne muszą być czyste, pozbawione części z innych materiałów, np. butelki i słoiki typu twist - bez nakrętek;

3) pojemniki bądź worki na odpady selektywnie zebrane o odpowiednich kolorach przeznaczone do wystawienia w dniu odbioru winny być wypełnione i szczelnie zamknięte, nie mogą znajdować się inne rodzaje odpadów:

a) niebieski - z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

b) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale,

c) zielony - na szkło opakowaniowe,

d) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

4) odpady niebezpieczne wygenerowane z odpadów komunalnych (zużyte baterie, leki przeterminowane, opony, opakowania po chemikaliach itp.) winny być zbierane do odpowiednich opakowań, pojemników zabezpieczających ludzi i środowisko przed ich oddziaływaniem i dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wyznaczonym miejscu;

5) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie wymagające specjalnych urządzeń do zbierania, należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wyznaczonym miejscu;

6) odpady powstałe w wyniku remontu, modernizacji i rozbiórki obiektów należy gromadzić w specjalnym kontenerze dostarczonym przez podmiot uprawniony na zamówienie i koszt właściciela nieruchomości, w przypadku drobnego remontu mogą być dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów w wyznaczonym miejscu.

5. W zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów mogą być stosowane worki foliowe w kolorach określonych w ust.4.

6. W zabudowie wielorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki w odpowiednich kolorach określonych w ust. 4.

§ 7. 1. Nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowo - usługowa, gastronomiczna oraz obiekty użyteczności publicznej (szkoła, instytucje itp.) muszą być wyposażone w pojemniki o pojemności od 120 l do 1100 l, lub kontenery, w zależności od potrzeb oraz kosze przed wejsciem do lokalu o pojemności 35 - 60 l.

2. Gmina jest zobowiązana ustawić w miejscach publicznych, na terenie nieruchomości stanowiących jej własność pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które niezaleznie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych będą uzupełniać gminny system selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane na terenie obiektów publicznych o pojemności od 120 l do 1100 l i posiadać na boku pojemnika opis dotyczący rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone.

3. Wymagana jest jednakowa kolorystyka pojemników i worków przeznaczonych do tego samego rodzaju segregowanego odpadu.

§ 8. Na drogach publicznych, przystankach autobusowych, placach, parkach odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych zamocowanych na stałe do słupka, o minimalnej pojemności 35 l, które będą przez właścicieli i zarządców obowiazkowo 2-3 razy w tygodniu sprawdzane i oczyszczane.

§ 9. 1. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, łatwo dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów;

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania wszelkiego rodzaju pojemników na odpady oraz koszy ulicznych w ogólnym stanie czystości, z zamkniętymi pokrywami, aby zabezpieczyć przed wydostaniem się odpadów na zewnątrz i dostaniem się do środka owadów i gryzoni, dbanie o estetykę miejsc lokalizacji pojemników.

3. Kosze, o których mowa w § 6 należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru lub innych czynników zewnętrznych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przez uprawniony podmiot odbywać się będzie następująco:

1) odpady zmieszane z terenu zabudowy jednorodzinnej - co cztery tygodnie;

2) odpady zebrane selektywnie z terenu zabudowy jednorodzinnej- co dwa miesiące;

3) odpady zmieszane z terenu zabudowy wielorodzinnej - co jeden tydzień;

4) odpady zebrane selektywnie z terenu zabudowy wielorodzinnej - co dwa tygodnie;

5) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zmieszane - muszą być usuwane nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie;

6) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zebrane selektywnie - muszą być usuwane co najmniej jeden raz na dwa miesiące;

7) odpady zmieszane i segregowane z terenu nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowo - usługowa, gastronomiczna - jeden raz na dwa tygodnie.

§ 11. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (place zabaw, parki, plaże , boiska sportowe itp.) w okresie sezonu letniego winno odbywać się z pojemników lub kontenerów w cyklu tygodniowym, natomiast kosze uliczne winny być opróżniane 2-3 razy w tygodniu.

2. Z nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe usuwanie odpadów następuje niezwłocznie po jej zakończeniu, lub następnego dnia w przypadku jej zakończenia w porze nocnej.

§ 12. 1. Nieczystości ciekłe z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (plaże, park) w przypadku toalet przenośnych winny być odbierane z częstotliwością zapobiegającą ich zapełnianiu w okresie letnim nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2. Opróżnianie zbiornika toalety będzie odbywało się każdorazowo wraz z myciem toalety wewnątrz i na zewnątrz, zalaniem płynu ekologicznego i uzupełnieniem papieru toaletowego.

3. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji, są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych według potrzeb, aby nie dopuścić do przepełnienia - w zależności od ilości osób zamieszkujących i korzystających z wody - co najmniej jeden raz w roku.

4. Właściciele nieruchomości, które wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do wywozu osadu - dwa razy w roku, bądź zgodnie z potrzebą i instrukcją obsługi urządzenia.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2012 -2017

§ 13. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do odbioru odpadów z terenu gminy, w pierwszej kolejności podlegać będą unieszkodliwianiu w instalacjach regionalnych bądź zastępczych, przekazywane innym podmiotom do odzysku lub recyklingu, a na końcu na odpowiednie składowisko odpadów komunalnych.

2. Gmina zapewni wszystkim mieszkańcom objęcie zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowane będzie poprzez selektywne ich zbieranie i odbiór przez przedsiębiorców oraz w dalszej kolejności właściwe postępowanie z nimi.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem ub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe (psy i koty) są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, tak aby:

1) nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi;

2) nie były uciążliwe dla ludzi, szczególnie mieszkających w budynkach wielorodzinnych;

3) nie zanieczyszczły terenów przeznaczonych do wspólnego użytku (drogi, place zabaw, parki, inne tereny zielone itp.).

§ 15. 1. Właściciele i opiekunowie psów zobowiazani są do zachowania środków ostrożności i stałego nadzoru polegającego na trzymaniu zwierzęcia na odpowiedniej uwięzi lub w kojcu na terenie posesji.

2. Posiadacz nieruchomości, na terenie której pies nie jest trzymany na uwięzi lub w kojcu, jest obowiązany ogrodzić tę nieruchomość lub jej część w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia poza ogrodzenie i oznaczyć ją w widocznym miejscu tabliczką ostrzegawczą "Uwaga zły pies" lub o treści równoznacznej.

3. W miejscach publicznych posiadacz psa jest zobowiązany prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub mieszańca tej rasy - na smyczy i w kagańcu.

4. Zwolnienie ze smyczy jest możliwe tylko w rejonie terenów niezabudowanych, mało uczęszczanych przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych, pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa.

5. Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązkiem posiadaczy psów jest wyprowadzanie zwierząt w celu załatwienia potrzeby fizjologicznej w miejsca znacznie oddalone od budynków mieszkalnych.

6. Osoby przebywające ze zwierzęciem w miejscu publicznym (pomieszczenia budynku służące do wspólnego użytku, chodnik i inne) są zobowiązane do usuwania ich zanieczyszczeń (odchodów), w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, aby zapobiec roznoszeniu chorób zakaźnych.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, na nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi dopuszcza się jedynie chów drobiu i królików na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

2. Przy chowie zwierząt wymienionych w ust. 1 muszą być spełnione następujące wymogi:

1) utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu;

2) zachowanie właściwego stanu sanitarnego w pomieszczeniu i jego otoczeniu oraz zabezpieczenie przed uciążliwością z tym związaną dla użytkowników sąsiednich nieruchomości;

3) drób należy utrzymywać wyłącznie w ogrodzonej części nieruchomości, bez możliwości wydostania się poza jej granice.

Rozdział 8.

Wyznaczanie obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w razie potrzeby, deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego deratyzację przeprowadza się w terminie i na obszarze wyznaczonym przez Wójta Gminy Filipów w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

3. Informację o terminie i obszarze, na którym ma być przeprowadzona deratyzacja podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe